بررسی نقش الگوها و پدیدارهای ذهنی در تکوین «روایت» خاطرات جنگ (بررسی موردی: خاطره‌نوشت‌های بابانظر، یکی از این روزها به بلوغ رسیدم و چزابه)
بررسی نقش الگوها و پدیدارهای ذهنی در تکوین «روایت» خاطرات جنگ (بررسی موردی: خاطره‌نوشت‌های بابانظر، یکی از این روزها به بلوغ رسیدم و چزابه)

تیمور مالمیر؛ فردین حسین پناهی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 99-125

چکیده
  خاطره‌نوشت‌های جنگ، با ویژگی‌های منحصربه‌فردشان، هرچند از منابع تاریخ جنگ محسوب می‌شوند، غالباً در دسته‌ای متمایز از منابع و متون تاریخی طبقه‌بندی می‌شوند. این مسأله به ویژگی‌های رواییِ خاص این ...  بیشتر
بررسی نقش الگوها و پدیدارهای ذهنی در تکوین
بررسی نقش الگوها و پدیدارهای ذهنی در تکوین "روایت" خاطرات جنگ (بررسی موردی: خاطره نوشت های بابانظر، یکی از این روزها به بلوغ رسیدم و چزابه)

تیمور مالمیر؛ فردین حسین پناهی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 81-100

چکیده
  خاطره نوشته ­های جنگ با ویژگی ­های منحصر به فردشان، هرچند از منابع تاریخ جنگ محسوب می­شوند، غالباً در دست­های متمایز از منابع و متون تاریخی طبقه­بندی می­شوند. این مسأله به ویژگی­های روایی ...  بیشتر