شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب دفاع مقدس
1. شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب دفاع مقدس

علی فلاحی؛ کاظم مؤذن

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 109-134

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی میزان رضایت بازدیدکنندگان از نمایشگاه کتاب دفاع مقدس و عوامل مؤثر بر این رضایت‌مندی صورت گرفت. پژوهش از نوع کاربردی و شیوه انجام آن به روش پیمایشی و توسط پرسشنامه بوده است. ...  بیشتر