سبک‌شناسی لایۀ واژگانی سروده‌های پایداری سیدحسن حسینی
سبک‌شناسی لایۀ واژگانی سروده‌های پایداری سیدحسن حسینی

معصومه صادقی

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1397، ، صفحه 87-112

چکیده
   سبک‌شناسی ادبی با رویکردهای پیشرفتة خود، سعی بر کشف مضمون سخن شاعران داشته است. در میان انواع گوناگون، سبک‌شناسی لایه‌ای از‌جمله دقیق‌ترین شیوه‌های رایج در تحلیل متون ادبی است. در پژوهش حاضر، ...  بیشتر