اولویت‌بندی آسیب های قانون برنامه‌ی پنج ساله ی پنجم توسعه در حوزه ی ایثار و شهادت
اولویت‌بندی آسیب های قانون برنامه‌ی پنج ساله ی پنجم توسعه در حوزه ی ایثار و شهادت

علی میرهاشمی؛ سجاد اسمعیل لو؛ هادی خان محمدی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 9-40

چکیده
  شناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات موثر به ایثارگران و خانواده­های آنان در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، اجتماعی، بهداشتی درمانی، بیمه­ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و استخدامی ...  بیشتر
بررسی معنایی جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در برنامه درسی مدارس موردمطالعه: (کتب آمادگی دفاعی اول و دوم متوسطه)
بررسی معنایی جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در برنامه درسی مدارس موردمطالعه: (کتب آمادگی دفاعی اول و دوم متوسطه)

جواد آقامحمدی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1395

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در برنامه درسی مدارس متوسطه ایران با تأکید بر کتب آمادگی دفاعی بود. طرح به کار گرفته شده در این تحقیق، توصیفی - تحلیلی است. تحقیقات توصیفی، مجموعه روش‌هایی ...  بیشتر