دفاع مقدس و تقویت هویت ملی دانش‌‎آموزان
دفاع مقدس و تقویت هویت ملی دانش‌‎آموزان

مریم هوشیار طالمی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1395

چکیده
  دانش‌آموزان به‌عنوان قشر عظیمی از افراد جوامع؛ سرمایه‌های فرهنگی و ملی یک کشور محسوب می‌شوند. پژوهش حاضر، چگونگی تقویت و کیفیت افزایی هویت ملی دانش‌آموزان را در دایره تبیین و ترویج فرهنگ دفاع مقدس، ...  بیشتر