بررسی مقایسه‌ای راهبرد ایران و عربستان در بحران سوریه با تکیه بر نظریۀ نوواقع‌گرایی
بررسی مقایسه‌ای راهبرد ایران و عربستان در بحران سوریه با تکیه بر نظریۀ نوواقع‌گرایی

لیلا خدابخشی؛ علیرضا ازغندی؛ داوود هرمیداس باوند

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 21-47

https://doi.org/20.1001.1.25883674.1398.5.3.2.8

چکیده
  ماهیت رقابتی خاورمیانه به‌گونه‌ای است که همۀ بازیگران اصلی منطقه می‌کوشند نظم جدید را براساس منافع ملی خود تقویت کنند. در بحران سوریه عرصۀ رقابت بین دو بازیگر مهم منطقه‌ای، ایران ‌و عربستان، مبتنی ...  بیشتر