اهداف و چشم انداز

صلنامۀ‌ علمی مطالعات دفاع مقدس، مجله‌ای علمی است که با‌هدف ارایۀ‌ نتایج مطالعات و پژوهش‌های علمی و

ایجاد عرصه‌ای برای تبادل آرا، اندیشه‌ها و اطلاعات ناظر بر جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌گردد.

انتشار این فصلنامه به‌استناد مجوز شمارۀ 9629/94 مورخ 05/05/1394 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و برابر مجوز شمارۀ

102678/18/3 مورخ 15/05/1396 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریۀ علمی- ترویجی محسوب می‌گردد. این فصلنامه، در پایگاه

استنادی علوم جهان اسلام (ISC) به‌نشانی پایگاه اینترنتی www.isc.qor.ir نمایه می‌گردد. از‌این‌رو، از صاحب‌نظران، پژوهشگران،

مدرسان و صاحبان اندیشه تقاضا می‌شود، مقالات و آثار علمی خود را در چارچوب محورهای ذیل و براساس شیوه‌نامۀ تدوین مقالات،

در سامانۀ فصلنامۀ علمی مطالعات دفاع مقدس به نشانی hds.journals.sndu.ac.ir بارگذاری نمایند.

 

فصلنامة علمی مطالعات دفاع مقدس، مقالات علمی اساتید و پژوهشگران گرامی را در حوزه‌های ذیل مورد‌پذیرش قرار می‌دهد.