هدف:

فصلنامۀ‌ علمی مطالعات دفاع مقدس، مجله‌ای علمی است که با‌هدف ارایۀ‌ نتایج مطالعات و پژوهش‌های علمی و ایجاد عرصه‌ای برای تبادل آرا، اندیشه‌ها و اطلاعات ناظر بر جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌گردد.

حوزه های موضوعی دریافت مقاله:

 - دفاع مقدس

- امنیت داخلی (امنیتی غیرمسلحانه)

- جنگ‌های نامنظم و توسعۀ پدافند داخلی (امنیتی مسلحانه)

- جبهۀ مقاومت

- دایرة‌المعارف دفاعی و امنیتی انقلاب اسلامی