این منشور تعهدنامه‌ای است که برخی حدود اخلاقی و مسئولیت­‌های مربوط به انجام فعالیت­ های علمی ـ پژوهشی و چاپ آنها در نشریات را ترسیم می‌کند تا از بروز تخلفات پژوهشی آگاهانه یا ناآگاهانه توسط نویسندگان مقالات پیشگیری نماید.

این منشور برگرفتهاز «منشور و موازین اخلاق پژوهش» مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، موازین انتشاراتی پذیرفته شده بین­المللی، و تجربیات موجود در حوزۀ نشریات علمی ـ پژوهشی است.

 1. مقدمه

نویسندگان، داوران، اعضای هیأت­‌تحریریه و سردبیران نشریات موظف هستند تمام اصول اخلاق پژوهشی و مسئولیت­ های مرتبط در زمینه چاپ را دانسته و به آن متعهد باشند. ارسال مقاله توسط نویسندگان، داوری مقالات و تصمیم­گیری در مورد قبول یا رد مقاله توسط اعضای هیأت‌­تحریریه و سردبیر به­‌منزلة دانستن و تبعیت از این حقوق است و در صورت احراز عدمپایبندیِ هر یک از این افراد به این اصول و مسئولیت­‌ها، نشریات هرگونه اقدام قانونی را حق خود می­دانند.

 2. وظایف و تعهدات نویسندگان (AuthorsResponsibilities)

 • مقالات ارسالی باید در زمینة­تخصصی مجله بوده و به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد مجله آماده شده باشد.
 • مقالات ارائه‌شده بایستی پژوهش اصیل (Original Research) نویسنده/ نویسندگان مقاله باشد. دقت در پژوهش، گزارش صحیح داده­‌ها و ذکر منابعِ دربردارندۀ تحقیقات سایر افراد، در مقاله الزامی است.
 • نویسنده/ نویسندگان مسئول صحت و دقت محتوای مقالات خود هستند.

نکته 1. چاپ مقاله به‌معنی تأیید مطالب آن توسط مجله نیست.

 • نویسندگان حق «ارسال مجدد»(Duplicate Submission) یک مقاله را ندارند. بهعبارتدیگر، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجلة دیگری در داخل یا خارج از کشور چاپ شده یا در جریان داوری و چاپ باشد.
 • نویسندگان مجاز به «انتشار همپوشان»(Overlapping Publication)نیستند. منظور از انتشار همپوشان، چاپ داده ها و یافتههای مقالات پیشین خود با کمی تغییر در مقاله­ای به عنوان جدید است.
 • نویسنده/ نویسندگان موظف­‌اند در صورت نیاز به استفاده از مطالب دیگران، آن‌ها را با ارجاع ­دهی(Citation)  دقیق و در صورت نیاز پس از کسب اجازة کتبی و صریح، از منابع موردنیاز استفاده نمایند. هنگامیکه عین نوشتههای پژوهشگر دیگری مورد استفاده قرار می­گیرد، باید از روشها و علائم نقلقول مستقیم، نظیر گذاشتن آن داخل گیومه («»)، استفاده شود.
 • نویسندة مسئول مقاله میبایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمام نویسندگان (پس از اخذ تأیید از نامبردگان) و نبودن نامی غیر از پژوهشگران درگیر در انجام پژوهش و تهیة مقاله اطمینان حاصل کند.

نکته 2. از درج عبارت «مؤلف افتخاری (Gift Authorship)»و حذف «مؤلف واقعی(Ghost Authorship)» خودداری شود.

 • نویسندة مسئول مقاله موظف است از اینکه همة نویسندگان مقاله، آن ­را مطالعه و نسبت به ارائة آن و جایگاه خود در مقاله به توافق رسیدهاند، اطمینان حاصل کند.
 •  ارسال مقاله بهمنزلة آن است که نویسندگان رضایت تمام پشتیبان­های مالی یا مکانی مقاله را جلب کرده و تمامی پشتیبان­های مالی یا مکانی مقاله را معرفی نموده­‌اند.
 • نویسنده/ نویسندگان موظفاند به­هنگام وجود هرگونه خطا و بی‌دقتی در مقالة خود، متولیان نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرند.
 • نویسنده/ نویسندگان ملزم به حفظ نمونهها و اطلاعات خام مورداستفاده در تهیة مقاله، تا یک سال پس از چاپ آن در نشریة مربوط، جهت پاسخگویی به انتقادات و سؤالات احتمالی خوانندگان نشریه هستند.

3. رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی

نویسنده/ نویسندگان موظف به احتراز از «رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی (Research and Publication Misconduct)» هستند. اگر در هر یک از مراحل ارسال، داوری، ویرایش، یا چاپ مقاله در نشریات یا پس از آن، وقوع یکی از موارد ذیل محرز گردد، رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی محسوب شده و نشریه حق برخورد قانونی با آن­ را دارد.

 • جعل داده­‌ها (Fabrication): عبارتاستاز گزارش مطالب غیر­واقعی و ارائة داده‌­ها یا نتیجه­‌های ساختگی بهعنوان نتایج آزمایشگاهی، مطالعات تجربی و یافته­‌های شخصی. ثبت غیرواقعی آنچه روی نداده است یا جابهجایی نتایج مطالعات مختلف، نمونه­هایی از این تخلف است.
 • تحریف داده­‌ها (Falsification): تحریف داده­‌ها به­معنای دستکاری مواد، ابزار و فرایند پژوهشی یا تغییر و حذف داده­‌هاست به­‌نحوی که سبب می­‌گردد تا نتایج پژوهش با نتایج واقعی تفاوت داشته­باشند.
 • سرقت علمی (Plagiarism): سرقت علمی به استفادة غیرعمدی، دانسته و یا بی‌ملاحظه از کلمات، ایده‌ها، عبارات، ادعا و یا استنادات دیگران بدون قدردانی و توضیح و استناد مناسب به اثر، صاحب اثر یا سخنران ایده گفته می‌شود.
 • اجاره علمی: منظور آن است که نویسنده/ نویسندگان، فرد دیگری را برای انجام پژوهش بهکار گیرد و پس از پایان پژوهش، با دخل و تصرف اندکی آن را به نام خود به چاپ رساند.
 • انتساب غیرواقعی: منظور انتساب غیرواقعی نویسنده/ نویسندگان به مؤسسه، مرکز یا گروه آموزشی یا پژوهشی است که نقشی در اصل پژوهش مربوطه نداشتهاند.

 4. وظایف داوران (Reviewers’ Responsibility)

داوران در بررسی مقالات، باید نکات ذیل را درنظر داشته ­باشند:

 • بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات به منظور بهبود، ارتقای کیفی و محتوایی مقالات.
 • اطلاع‌­رسانی به سردبیر نشریه مبنیبر پذیرفتن یا نپذیرفتن داوری (بهلحاظ مرتبطنبودن حوزة موضوعی مقاله با تخصص داور) و معرفی داور جایگزین در صورت پذیرفتن داوری.
 • ضرورت در نپذیرفتن مقالاتی که منافع اشخاص، مؤسسات و شرکت­های خاص بهوسیلة آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده میشود و همچنین مقالاتی که در انجام، تجزیه و تحلیل یا نوشتن آن مشارکت داشته است.
 • داوری مقالات بایستی بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی انجام شده و از اعمال نظر سلیقهای، شخصی، صنفی، نژادی، مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری گردد.
 • ارزیابی دقیق مقاله و اعلام نقاط قوت و ضعف مقاله بهصورتی سازنده، صریح و آموزشی.
 • مسئولیتپذیری، پاسخگویی، وقتشناسی، علاقهمندی و پایبندی به اخلاق حرفهای و رعایت حقوق دیگران.
 • عدم اصلاح و بازنویسی مقاله بر اساس سلیقة شخصی.
 •  حصول اطمینان از ارجاع­‌دهی کامل مقاله به تمام تحقیقات، موضوعات و نقلقولهایی که در مقاله استفاده شده است و همچنین یادآوری موارد ارجاعنشده در تحقیقات چاپشدة مرتبط.
 •  احتراز از بازگویی اطلاعات و جزئیات موجود در مقالات برای دیگران.
 • داور حق ندارد قبل از انتشار مقاله، از داده‌­ها یا مفاهیم جدید آن بهنفع یا علیه پژوهشهای خود یا دیگران یا برای انتقاد یا بیاعتبارسازی نویسندگان استفاده کند. همچنین پس از انتشار مقاله، داور حق انتشار جزئیات را فراتر از آنچه توسط مجله چاپ شده است، ندارد.
 • داور حق ندارد بدون مجوز سردبیر مجله، داوری یک مقاله را به فرد دیگری از جمله همکاران هیأتعلمی یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود بسپارد. نام هر کسی که در داوری مقاله کمک نموده باید در گزارش داوری به سردبیر ذکر و در مدارک مجله ثبت گردد.
 • داور اجازة تماس مستقیم با نویسندگان در رابطه با مقالات در حال داوری را ندارد. هرگونه تماس با نویسندگان مقالات فقط از طریق دفتر مجله انجام خواهد گرفت.
 • تلاش برای ارائة گزارش «رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی» و ارسال مستندات مربوطه به سردبیر نشریه.

5. وظایف سردبیر و اعضای هیأتتحریریه (Editorial Board Responsibilities)

 • سردبیر و اعضای هیأتتحریریه مجله باید حفظ نشریه و ارتقای کیفیت آن ­را هدف اصلی خود قرار دهند.
 • سردبیر و اعضای هیأت‌تحریریه باید در جهت معرفی هرچه بیشتر نشریه در جوامع دانشگاهی و بین‌المللی بکوشند و چاپ مقالات از دانشگاه­های دیگر و مجامع بین­المللی را در اولویت کار خود قرار دهند.
 • سردبیر و اعضای هیأت‌تحریریه نباید در چاپ مقالات خود دچار حس سهم­‌خواهی و افراط شوند.
 • اختیار و مسئولیت انتخاب داوران و قبول یا رد یک مقاله پس از کسب نظر داوران بر عهده سردبیر و اعضای هیأت‌تحریریه مجله است.
 • سردبیر و اعضای هیأت‌تحریریه مجله بایستی از نظر حرفه‌ای صاحب‌­نظر، متخصص و دارای انتشارات متعدد، و همچنین دارای روحیة مسئولیتپذیری، پاسخگویی، حقیقتجویی، انصاف و بیطرفی، پایبندی به اخلاق حرفهای و رعایت حقوق دیگران باشند و بهصورت جدی و مسئولانه در راستای نیل به اهداف مجله و بهبود مداوم آن مشارکت نمایند.
 • از سردبیر و اعضای هیأت‌تحریریه انتظار میرود که یک بانک اطلاعاتی از داوران مناسب برای مجله تهیه و بهطور مرتب بر اساس عملکرد داوران آن­را بهروز نمایند.
 • سردبیر و اعضای هیأت‌تحریریه بایستی در انتخاب داوران شایسته  باتوجهبه زمینة تخصصی، سرآمدی، تجربة علمی و کاری و التزام اخلاقی اهتمام ورزند.
 • سردبیر مجله باید از داوری­‌های عمیق و مستدل استقبال، از داوریهای سطحی و ضعیف جلوگیری، و با داوری­‌های مغرضانه، بیاساس یا تحقیرآمیز برخورد کند.
 • سردبیر و اعضای هیأت‌تحریریه مجله باید نسبت به ثبت و بایگانی اسناد داوری مقالات به عنوان اسناد علمی، و محرمانه نگاهداشتن اسامی داوران هر مقاله اقدام لازم را انجام دهند.
 • سردبیر و اعضای هیأت‌تحریریه مجله موظف به اعلام سریع نتیجة تصمیمگیری نهایی در مورد پذیرش یا رد مقاله به نویسندة مسئول هستند.
 • سردبیر و اعضای هیأت‌تحریریه مجله باید تمام اطلاعات موجود در مقالات را محرمانه تلقی نموده و از دراختیار دیگران قراردادن و بحث دربارة جزئیات آن با دیگران دوری نمایند.
 • سردبیر و اعضای هیأت‌تحریریه مجله موظفا­ند از بروز تضاد منافع(Conflict of interests)در روند داوری، باتوجهبه هرگونه ارتباط شخصی، تجاری، دانشگاهی و مالی که ممکن است بهطور بالقوه بر پذیرش و نشر مقالات ارائهشده تأثیر بگذارد، جلوگیری کنند.
 • سردبیر مجله موظف است آثار متهم به عدول از اخلاق انتشاراتی و پژوهشی که از سوی داوران یا به هرگونة دیگر گزارش می­‌شود را با دقت و جدیت بررسی نموده و درصورت نیاز در این خصوص اقدام نماید.
 • سردبیر مجله موظف است نسبت به حذف سریع مقالات چاپ شدهای که مشخص شود در آنها «رفتار غیر اخلاقی انتشاراتی و پژوهشی» رخ داده است و اطلاع­‌رسانی شفاف به خوانندگان و مراجع نمایهنمایی مربوطه اقدام نماید.
 • سردبیر و اعضای هیأت‌تحریریه مجله موظف­‌اند نسبت به بررسی و چاپ سریع اصلاحیه و اطلاع‌­رسانی شفاف به خوانندگان، برای مقالات چاپ شدهای که در آنها خطاهایی یافت شده است، اقدام نمایند.
 • سردبیر و اعضای هیأت‌تحریریه مجله باید بهطور مستمر نظرات نویسندگان، خوانندگان، و داوران مجله را در مورد بهبود سیاستهای انتشاراتی و کیفیت شکلی و محتوایی مجله جویا شوند.

 

 

این منشور تعهدنامه‌ای است که برخی حدود اخلاقی و مسئولیت­ های مربوط به انجام فعالیت­ های علمی ـ پژوهشی و چاپ آنها در نشریات را ترسیم می‌کند تا از بروز تخلفات پژوهشی آگاهانه یا ناآگاهانه توسط نویسندگان مقالات پیشگیری نماید.

این منشور برگرفتهاز «منشور و موازین اخلاق پژوهش» مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، موازین انتشاراتی پذیرفته شده بین­المللی، و تجربیات موجود در حوزۀ نشریات علمی ـ پژوهشی است.

 1. مقدمه

نویسندگان، داوران، اعضای هیأت­تحریریه و سردبیران نشریات موظف هستند تمام اصول اخلاق پژوهشی و مسئولیت­ های مرتبط در زمینه چاپ را دانسته و به آن متعهد باشند. ارسال مقاله توسط نویسندگان، داوری مقالات و تصمیم­گیری در مورد قبول یا رد مقاله توسط اعضای هیأت­تحریریه و سردبیر به­منزلة دانستن و تبعیت از این حقوق است و در صورت احراز عدمپایبندیِ هر یک از این افراد به این اصول و مسئولیت­ها، نشریات هرگونه اقدام قانونی را حق خود می­دانند.

 2. وظایف و تعهدات نویسندگان (AuthorsResponsibilities)

 • مقالات ارسالی باید در زمینة­تخصصی مجله بوده و به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد مجله آماده شده باشد.
 • مقالات ارائه شده بایستی پژوهش اصیل (Original Research) نویسنده/ نویسندگان مقاله باشد. دقت در پژوهش، گزارش صحیح داده­ها و ذکر منابعِ دربردارندۀ تحقیقات سایر افراد، در مقاله الزامی است.
 • نویسنده/ نویسندگان مسئول صحت و دقت محتوای مقالات خود هستند.

نکته 1. چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن توسط مجله نیست.

 • نویسندگان حق «ارسال مجدد»(Duplicate Submission) یک مقاله را ندارند. بهعبارتدیگر، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجلة دیگری در داخل یا خارج از کشور چاپ شده یا در جریان داوری و چاپ باشد.
 • نویسندگان مجاز به «انتشار همپوشان»(Overlapping Publication)نیستند. منظور از انتشار همپوشان، چاپ داده ها و یافتههای مقالات پیشین خود با کمی تغییر در مقاله­ای به عنوان جدید است.
 • نویسنده/ نویسندگان موظف­اند در صورت نیاز به استفاده از مطالب دیگران، آنها را با ارجاع­دهی(Citation)  دقیق و در صورت نیاز پس از کسب اجازة کتبی و صریح، از منابع موردنیاز استفاده نمایند. هنگامیکه عین نوشتههای پژوهشگر دیگری مورد استفاده قرار می­گیرد، باید از روشها و علائم نقلقول مستقیم، نظیر گذاشتن آن داخل گیومه («»)، استفاده شود.
 • نویسندة مسئول مقاله میبایست نسبت به وجود نام و اطلاعات تمام نویسندگان (پس از اخذ تأیید از نامبردگان) و نبودن نامی غیر از پژوهشگران درگیر در انجام پژوهش و تهیة مقاله اطمینان حاصل کند.

نکته 2. از درج عبارت «مؤلف افتخاری (Gift Authorship)»و حذف «مؤلف واقعی(Ghost Authorship)» خودداری شود.

 • نویسندة مسئول مقاله موظف است از اینکه همة نویسندگان مقاله، آن ­را مطالعه و نسبت به ارائة آن و جایگاه خود در مقاله به توافق رسیدهاند، اطمینان حاصل کند.
 •  ارسال مقاله بهمنزلة آن است که نویسندگان رضایت تمام پشتیبان­های مالی یا مکانی مقاله را جلب کرده و تمامی پشتیبان­های مالی یا مکانی مقاله را معرفی نموده­اند.
 • نویسنده/ نویسندگان موظفاند به­هنگام وجود هرگونه خطا و بی‌دقتی در مقالة خود، متولیان نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرند.
 • نویسنده/ نویسندگان ملزم به حفظ نمونهها و اطلاعات خام مورداستفاده در تهیة مقاله، تا یک سال پس از چاپ آن در نشریة مربوط، جهت پاسخگویی به انتقادات و سؤالات احتمالی خوانندگان نشریه هستند.

3. رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی

نویسنده/ نویسندگان موظف به احتراز از «رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی (Research and Publication Misconduct)» هستند. اگر در هر یک از مراحل ارسال، داوری، ویرایش، یا چاپ مقاله در نشریات یا پس از آن، وقوع یکی از موارد ذیل محرز گردد، رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی محسوب شده و نشریه حق برخورد قانونی با آن­ را دارد.

 • جعل داده­ها (Fabrication): عبارتاستاز گزارش مطالب غیر­واقعی و ارائة داده­ها یا نتیجه­های ساختگی بهعنوان نتایج آزمایشگاهی، مطالعات تجربی و یافته­های شخصی. ثبت غیرواقعی آنچه روی نداده است یا جابهجایی نتایج مطالعات مختلف، نمونه­هایی از این تخلف است.
 • تحریف داده­ها (Falsification): تحریف داده­ها به­معنای دستکاری مواد، ابزار و فرایند پژوهشی یا تغییر و حذف داده­هاست به­نحوی که سبب می­گردد تا نتایج پژوهش با نتایج واقعی تفاوت داشته­باشند.
 • سرقت علمی (Plagiarism): سرقت علمی به استفادة غیرعمدی، دانسته و یا بی‌ملاحظه از کلمات، ایده‌ها، عبارات، ادعا و یا استنادات دیگران بدون قدردانی و توضیح و استناد مناسب به اثر، صاحب اثر یا سخنران ایده گفته می‌شود.
 • اجاره علمی: منظور آن است که نویسنده/ نویسندگان، فرد دیگری را برای انجام پژوهش بهکار گیرد و پس از پایان پژوهش، با دخل و تصرف اندکی آن را به نام خود به چاپ رساند.
 • انتساب غیرواقعی: منظور انتساب غیرواقعی نویسنده/ نویسندگان به مؤسسه، مرکز یا گروه آموزشی یا پژوهشی است که نقشی در اصل پژوهش مربوطه نداشتهاند.

 4. وظایف داوران (Reviewers’ Responsibility)

داوران در بررسی مقالات، می­بایست نکات ذیل را درنظر داشته ­باشند:

 • بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات به منظور بهبود، ارتقای کیفی و محتوایی مقالات.
 • اطلاع­رسانی به سردبیر نشریه مبنیبر پذیرفتن یا نپذیرفتن داوری (بهلحاظ مرتبطنبودن حوزة موضوعی مقاله با تخصص داور) و معرفی داور جایگزین در صورت پذیرفتن داوری.
 • ضرورت در نپذیرفتن مقالاتی که منافع اشخاص، مؤسسات و شرکت­های خاص بهوسیلة آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده میشود و همچنین مقالاتی که در انجام، تجزیه و تحلیل یا نوشتن آن مشارکت داشته است.
 • داوری مقالات بایستی بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی انجام شده و از اعمال نظر سلیقهای، شخصی، صنفی، نژادی، مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری گردد.
 • ارزیابی دقیق مقاله و اعلام نقاط قوت و ضعف مقاله بهصورتی سازنده، صریح و آموزشی.
 • مسئولیتپذیری، پاسخگویی، وقتشناسی، علاقهمندی و پایبندی به اخلاق حرفهای و رعایت حقوق دیگران.
 • عدم اصلاح و بازنویسی مقاله بر اساس سلیقة شخصی.
 •  حصول اطمینان از ارجاع­دهی کامل مقاله به تمام تحقیقات، موضوعات و نقلقولهایی که در مقاله استفاده شده است و همچنین یادآوری موارد ارجاعنشده در تحقیقات چاپشدة مرتبط.
 •  احتراز از بازگویی اطلاعات و جزئیات موجود در مقالات برای دیگران.
 • داور حق ندارد قبل از انتشار مقاله، از داده­ها یا مفاهیم جدید آن بهنفع یا علیه پژوهشهای خود یا دیگران یا برای انتقاد یا بیاعتبارسازی نویسندگان استفاده کند. همچنین پس از انتشار مقاله، داور حق انتشار جزئیات را فراتر از آنچه توسط مجله چاپ شده است، ندارد.
 • داور حق ندارد بدون مجوز سردبیر مجله، داوری یک مقاله را به فرد دیگری از جمله همکاران هیأتعلمی یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود بسپارد. نام هر کسی که در داوری مقاله کمک نموده باید در گزارش داوری به سردبیر ذکر و در مدارک مجله ثبت گردد.
 • داور اجازة تماس مستقیم با نویسندگان در رابطه با مقالات در حال داوری را ندارد. هرگونه تماس با نویسندگان مقالات فقط از طریق دفتر مجله انجام خواهد گرفت.
 • تلاش برای ارائة گزارش «رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی» و ارسال مستندات مربوطه به سردبیر نشریه.

5. وظایف سردبیر و اعضای هیأتتحریریه (Editorial Board Responsibilities)

 • سردبیر و اعضای هیأتتحریریه مجله باید حفظ نشریه و ارتقای کیفیت آن ­را هدف اصلی خود قرار دهند.
 • سردبیر و اعضای هیأت‌تحریریه باید در جهت معرفی هرچه بیشتر نشریه در جوامع دانشگاهی و بین ­المللی بکوشند و چاپ مقالات از دانشگاه­های دیگر و مجامع بین­المللی را در اولویت کار خود قرار دهند.
 • سردبیر و اعضای هیأت‌تحریریه نباید در چاپ مقالات خود دچار حس سهم­خواهی و افراط شوند.
 • اختیار و مسئولیت انتخاب داوران و قبول یا رد یک مقاله پس از کسب نظر داوران بر عهده سردبیر و اعضای هیأت‌تحریریه مجله است.
 • سردبیر و اعضای هیأت‌تحریریه مجله بایستی از نظر حرفهای صاحب­نظر، متخصص و دارای انتشارات متعدد، و همچنین دارای روحیه مسئولیتپذیری، پاسخگویی، حقیقتجویی، انصاف و بیطرفی، پایبندی به اخلاق حرفهای و رعایت حقوق دیگران باشند و بهصورت جدی و مسئولانه در راستای نیل به اهداف مجله و بهبود مداوم آن مشارکت نمایند.
 • از سردبیر و اعضای هیأت‌تحریریه انتظار میرود که یک بانک اطلاعاتی از داوران مناسب برای مجله تهیه و بهطور مرتب بر اساس عملکرد داوران آن­را بهروز نمایند.
 • سردبیر و اعضای هیأت‌تحریریه بایستی در انتخاب داوران شایسته  باتوجهبه زمینة تخصصی، سرآمدی، تجربة علمی و کاری و التزام اخلاقی اهتمام ورزند.
 • سردبیر مجله باید از داوری­های عمیق و مستدل استقبال، از داوریهای سطحی و ضعیف جلوگیری، و با داوری­های مغرضانه، بیاساس یا تحقیرآمیز برخورد کند.
 • سردبیر و اعضای هیأت‌تحریریه مجله باید نسبت به ثبت و بایگانی اسناد داوری مقالات به عنوان اسناد علمی، و محرمانه نگاهداشتن اسامی داوران هر مقاله اقدام لازم را انجام دهند.
 • سردبیر و اعضای هیأت‌تحریریه مجله موظف به اعلام سریع نتیجة تصمیمگیری نهایی در مورد پذیرش یا رد مقاله به نویسندة مسئول هستند.
 • سردبیر و اعضای هیأت‌تحریریه مجله باید تمام اطلاعات موجود در مقالات را محرمانه تلقی نموده و از دراختیار دیگران قراردادن و بحث دربارة جزئیات آن با دیگران دوری نمایند.
 • سردبیر و اعضای هیأت‌تحریریه مجله موظفا­ند از بروز تضاد منافع(Conflict of interests)در روند داوری، باتوجهبه هرگونه ارتباط شخصی، تجاری، دانشگاهی و مالی که ممکن است بهطور بالقوه بر پذیرش و نشر مقالات ارائهشده تأثیر بگذارد، جلوگیری کنند.
 • سردبیر مجله موظف است آثار متهم به عدول از اخلاق انتشاراتی و پژوهشی که از سوی داوران یا به هرگونة دیگر گزارش می­شود را با دقت و جدیت بررسی نموده و درصورت نیاز در این خصوص اقدام نماید.
 • سردبیر مجله موظف است نسبت به حذف سریع مقالات چاپ شدهای که مشخص شود در آنها «رفتار غیر اخلاقی انتشاراتی و پژوهشی» رخ داده است و اطلاع­رسانی شفاف به خوانندگان و مراجع نمایهنمایی مربوطه اقدام نماید.
 • سردبیر و اعضای هیأت‌تحریریه مجله موظف­اند نسبت به بررسی و چاپ سریع اصلاحیه و اطلاع­رسانی شفاف به خوانندگان، برای مقالات چاپ شدهای که در آنها خطاهایی یافت شده است، اقدام نمایند.
 • سردبیر و اعضای هیأت‌تحریریه مجله باید بهطور مستمر نظرات نویسندگان، خوانندگان، و داوران مجله را در مورد بهبود سیاستهای انتشاراتی و کیفیت شکلی و محتوایی مجله جویا شوند.