تفاهم نامه پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی
و انجمن علمی ژئوپلیتیک ایران در خصوص انتشار مشترک فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس