جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجیدآغاز و پس از طرح دستورکار توسط معاون محترم پژوهش و مطالعات راهبردی و تذکر الزامات پژوهشگاه در خصوص فصلنامه مطالعات دفاع مقدس و ارائه توضیحات اولیه و بحث و تبادل نظر اعضا، و سپس مدیر داخلی فصلنامه به ارائه گزارش عملکر فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس پرداخته و سپس موارد ذیل مصوب گردد: بخش اول مصوبات و بخش دوم سیاست‌ها و تدابیر ریاست محترم پژوهشگاه در خصوص فصلنامه و در پایان احکام اعضا کادر علمی و اجرایی فصلنامه صادر شد

بخش اول: مصوبات و توصیه‌های اعضای محترم هیئت تحریریه

 • تلاش برای تخصصی، کیفی و کاربردی سازی مقالات مطابق استانداردهای علمی و در راستای مأموریت و نیازهای پژوهشگاه و پرهیز از پراکندگی موضوعی مقالات؛
 • از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی بیشتر استفاده شود؛‌
 • نگاه راهبردی در حوزه روایت دفاع مقدس و تبدیل مجله به مرجع در این حوزه بسیار لازم است؛‌
 • تلاش شود تا اشکالات شکلی و طراحی فصلنامه بهتر از گذشته و مطلوب‌تر شود؛‌
 • رعایت چیدمان مقاله به ترتیب: 1) مقالات اصلی، 2) مقالات مروری، 3) مقالات از نوع Letter، 4) مقالات brief،‌ Rapid و Short و خاطرات باشد؛‌
 • امتیاز مجله افزایش یابد و در رعایت آیتم‌های دقیق مجله دقت لازم به عمل آید؛
 • در نوشتار، ‌رفرنس‌ها، آدرس افراد، جداول و... یکسان سازی صورت گیرد؛
 • میزان استقبال و نظرات بینندگان، نویسندگان و دیگر متخصصان را دریافت کرد.

بخش دوم: سیاست‌ها و تدابیر

 • فصلنامه یکی از ارکان اصلی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید حاج قاسم سلیمانی است؛‌
 • در حوزه جبهه مقاومت فعالیت بیشتر و مقالات بیشتری جذب شوند؛‌
 • تلاش شود فصلنامه تا پیش از سال 1401 به رتبه الف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد؛
 • تلاش شود تا حداقل یک دوفصلنامه دیگر به مجلات پژوهشگاه افزوده شود؛‌
 • هر سه ماه یک بار به طور مرتب جلسه هیئت تحریریه برگزار شود؛‌
 • تلاش شود تا مقالات مجله تخصصی‌تر و باکیفیت‌تر از گذشته شوند و این تداوم داشته باشد. مقالات باید در راستای مأموریت پژوهشگاه و از استانداردهای علمی برخوردار باشند؛‌
 • مقالات در راستای مأموریت پژوهشگاه؛‌