داوران دوره 5، شماره 1، پیاپی (17)، بهار 1398

دکتر علی دارابی*: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما 

دکتر علی اکبر جعفری: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه مازندران

دکتر هادی مراد پیری: دانشیار مدیریت دفاعی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

دکتر ابوالفضل کاوندی کاتب: دکتری جغرافیای سیاسی و مدرس دانشگاه

دکتر مهدیه حیدری: دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه بجنورد

دکتر محمد قربانی گلشن آباد: استادیار معارف اسلامی دانشگاه خوارزمی

دکتر محسن دیانت: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور تهران غرب

دکتر سروش امیری: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر خسرو بوالحسنی، دانشیار علوم راهبردی دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی

دکتر سید محمدرضا موسوی: دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه زنجان

دکتر کاظم برهانی، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، پژوهشگر پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

 

داوران دوره 5، شماره 2، پیاپی (18)، تابستان 1398

دکتر سید مصطفی ابطحی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر تورج رحمانی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور زنجان

دکتر هادی مراد پیری: دانشیار مدیریت دفاعی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

دکتر هادی زرقانی، دانشیار جغرافیا سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علیرضا سعادت راد، استادیار سیاست دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی

دکتر مصطفی قادری حاجت، استادیار جغرافیا سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد قربانی گلشن آباد: استادیار معارف اسلامی دانشگاه خوارزمی

دکتر علی اکبر جعفری: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه مازندران

دکتر صفر قاید رحمتی، دانشیار برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

دکتر ابوالفضل کاوندی کاتب: دکتری جغرافیای سیاسی و مدرس دانشگاه

 

داوران دوره 5، شماره 3، پیاپی (19)، پاییز 1398

دکتر وحید ریاضی، استادیار سیاست دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی

دکتر مسعود مطلبی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر تقی حیدری: استادیار جغرافیا دانشگاه زنجان

دکتر حامد عمویی*: دکتری روابط بین الملل دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 

دکتر سید محمدرضا موسوی: دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه زنجان

دکتر میرنجف موسوی: استاد جغرافیا دانشگاه ارومیه

دکتر هادی مراد پیری: دانشیار مدیریت دفاعی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

دکتر محسن دیانت: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور تهران غرب

دکتر هادی زرقانی، دانشیار جغرافیا سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر امیررضا خاوریان گرمسیر، استادیار برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

دکتر امیرحسین الهامی، دکتری جغرافیا سیاسی، پژوهشگر پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

 

داوران دوره 5، شماره 4، پیاپی (20)، زمستان 1398

دکتر علی جدیدی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار

دکتر هادی مراد پیری: دانشیار مدیریت دفاعی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

دکتر خسرو بوالحسنی، دانشیار علوم راهبردی دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی

دکتر علی دارابی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما

دکتر وحید ریاضی، استادیار سیاست دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی

دکتر علیرضا سعادت راد، استادیار سیاست دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی

دکتر سروش امیری: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر محمد قربانی گلشن آباد: استادیار معارف اسلامی دانشگاه خوارزمی

دکتر علی اکبر جعفری: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه مازندران

دکتر مصطفی قادری حاجت، استادیار جغرافیا سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مجید آرش، دکتری مدیریت آموزشی، پژوهشگر پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

دکتر مهدیه حیدری: دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه بجنورد

 

داوران دوره 6، شماره 1، پیاپی (21)، بهار 1399

دکتر هادی مراد پیری: دانشیار مدیریت دفاعی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

دکتر صفر قاید رحمتی، دانشیار برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی اکبر جعفری: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه مازندران

دکتر علی جدیدی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار

دکتر علی دارابی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما

دکتر علیرضا سعادت راد، استادیار سیاست دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی

دکتر کاظم برهانی، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، پژوهشگر پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

دکتر مجید آرش، دکتری مدیریت آموزشی، پژوهشگر پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

 

داوران دوره 6، شماره 2، پیاپی (22)، تابستان 1399

دکتر هادی مراد پیری: دانشیار مدیریت دفاعی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

دکتر امیررضا خاوریان گرمسیر، استادیار برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

دکتر علی دارابی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما (لینک پابلونز)

دکتر تقی حیدری: استادیار جغرافیا دانشگاه زنجان

دکتر تورج رحمانی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور زنجان

دکتر خسرو بوالحسنی، دانشیار علوم راهبردی دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی

دکتر سروش امیری: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر سید محمدرضا موسوی: دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه زنجان

 

داوران دوره 6، شماره 3، پیاپی (23)، پاییز 1399

دکتر هادی مراد پیری: دانشیار مدیریت دفاعی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 دکتر مسعود مطلبی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر مصطفی قادری حاجت، استادیار جغرافیا سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدیه حیدری: دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه بجنورد

دکتر میرنجف موسوی: استاد جغرافیا دانشگاه ارومیه

دکتر قاسم ترابی: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان (لینک پابلونز)

دکتر هادی زرقانی، دانشیار جغرافیا سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر هادی مراد پیری: دانشیار مدیریت دفاعی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

دکتر وحید ریاضی، استادیار سیاست دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی

دکتر محمدصادق جلالی راد: دانش آموخته دکتری سیاست گذاری عمومی (لینک پابلونز)

 

داوران دوره 6، شماره 4، پیاپی (24)، زمستان 1399

دکتر هادی زرقانی، دانشیار جغرافیا سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر هادی مراد پیری: دانشیار مدیریت دفاعی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

دکتر محسن دیانت: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور تهران غرب

دکتر محمد قربانی گلشن آباد: استادیار معارف اسلامی دانشگاه خوارزمی

دکتر حامد عمویی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات (لینک پابلونز)

دکتر سید مصطفی ابطحی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر ابوالفضل کاوندی کاتب: دکتری جغرافیای سیاسی و مدرس دانشگاه

دکتر امیرحسین الهامی، دکتری جغرافیا سیاسی، پژوهشگر پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

دکتر سید محمدرضا موسوی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه زنجان (لینک پابلونز)