داوری مقالات در فصلنامه«علمی مطالعات دفاع مقدس » به روش داوری همتا - دو سویه ناشناس (Double blind peer review) است (هویت نویسنده مقاله و داور برای دو طرف مشخص نیست).

  • داوران موظفند در مدت زمان مشخص شده و براساس سیاست‌ها و دستورالعمل فصلنامه«علمی مطالعات دفاع مقدس» اقدام به داوری مقاله نمایند.
    - هر مقاله حداقل توسط دو داور متخصص در حوزه موضوعی مربوطه، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

داوری مقالات به روش دوسویه‌ناشناس (Double blind peer review) انجام می‌شود.

 

«نمودار فرایند داوری و پذیرش مقالانمودار فرایند داوری مقالاتت در فصلنامۀ علمی مطالعات دفاع مقدس»