• .نکته ای که حائز اهمیت است این نشریه هزینه‌ای بابت داوری و چاپ مقاله از نویسنده (نویسندگان) دریافت نمی‌کند
این بستر صرفا برای دریافت مقالات با طبقه‌بندی عادی می‌باشد و از بارگذاری مقالات دارای طبقه‌بندی خودداری گردد

فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، جهت مشابهت یابی مقالات از نرم افزار سمیم نور استفاده می نماید.

ضروری است،نویسندگان محترم جهت مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور که در ذیل معرفی گردیده برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی به فصلنامه استفاده نمایند.

نویسندگان محترم  گزارش PDF مشابهت‌یابی را مستقیما از سامانه زیر دریافت و به انضمام سایر مدارک که در قسمت راهنمای نویسندگان اشاره گردیده است، ارسال نمایند.

 

راهنما

نویسندگان محترم می‌توانند برای مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور (کلیک کنید) برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی به فصلنامه استفاده کنند. نویسندگان محترم دقت کنند که حتما باید گزارش PDF مشابهت‌یابی را که از مستقیما مشابهت‌یاب دریافت می‌‌کنند به فصلنامه ارسال نمایند.

بر اساس دستورالعمل جدید لازم است کلیه نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله علاوه بر فایل اصلی مقاله، فرم تعارض منافع و فرم تعهد اخلاقی  را نیز از طریق فایل های پیوست مقاله ارسال فرمایند. ادامه فرآیند مقالات منوط به تکمیل و ارسال فرم های مذکور خواهد بود.

دریافت کاربرگ تعارض منافع

دریافت کاربرگ تعهدنامه نویسندگان

 

 آثار قابل پذیرش در فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس: 1) مقالات پژوهشی 2) مقالات ترویجی

 فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس اخلاق علمی و نشر را تحت قوانین بین‌المللی کپی رایت و کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE) تبعیت می‌نماید.

 فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس به خوانندگان اجازه خواندن، دانلود، کپی، توزیع، چاپ، جستجو و پیوند متن کامل مقالات را داده و خوانندگان برای استفاده از آن‌ها برای هر مقصود قانونی دیگر مجاز می‌باشند. 

 

 درج قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) در مقاله

 

 فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس اخلاق علمی و نشر را تحت قوانین بین‌المللی کپی رایت و کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE) رعایت می‌نماید.

   ارجاعات و فهرست منابع به صورت درون متنی و طبق شیوه­ نامه ارائه شده توسط APA نوشته شوند.

  • میانگین بازه زمانی فرایند داوری(اعلام نتیجه): حداقل 3 هفته
  • جهت هر گونه سوال راجع به نشریه می توانید با مدیر داخلی نشریه تماس حاصل نمایید

الف) ملاحظات کلی

1. مقاله‌ها باید مربوط به یکی از حوزههای علمی مرتبطبا دفاع مقدس، جبهۀ مقاومت، امنیت داخلی (غیرمسلحانه)، (مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی) جنگ‌های نامنظم و توسعۀ پدافند داخلی (مسلحانه) و در سطوح راهبردی باشند.

2. مقاله باید گزارش دقیقی از فعالیت‌های پژوهشی اصیل و یا ترویج و عمومی‌سازی علمی بوده که توسط یک یا چند پژوهشگر انجام شده باشد.

3. مقالۀ ارسالی نباید قبلاً یا هم‌زمان برای چاپ یا ارایه به نشریات دیگر و یا همایش‌ها ارسال شده باشد.

4. نام نویسنده یا نویسندگان همراهبا رتبۀ علمی، محل اشتغال و نشانی کامل و تلفن در ابتدای مقاله آورده شود.

5. نشانی کامل نویسندۀ عهده‌دار مکاتبات (نویسندۀ مسئول) شامل نشانی پستی، شمارهتلفن، شمارهدورنگار و نشانی رایانامه به فارسی و انگلیسی در انتهای مقاله آورده شود.

6. درصورت تأمین هزینه‌های پژوهش از سوی هر سازمان یا مؤسسه‌ای، باید نام آن سازمان یا مؤسسه در اولین پانویس صفحۀ اول مقاله آورده شود.

7. کاربرگ مالکیت معنوی اثر و تعهد عدم‌طبقه‌بندی امنیتی باید توسط نویسندۀ مسئول تکمیل و بارگذاری شود.

8- پژوهشگاه حق پیگیری حقوق مادی و معنوی را در رابطه با نویسندگانی که از قوانین و مقررات نشر آثار علمی تخطی نموده و یا در صورت انصراف یا بازپس‌گیری مقاله، هزینه‌هایی را در فرایند بررسی و چاپ و نشر به پژوهشگاه تحمیل نمایند، برای خود محفوظ می‌دارد.   

9- مقالات برگرفته از طرح‌های پژوهشی کسری و جایگزین خدمت به‌صورت دقیق باید در پانوشت صفحۀ اول مشخص و استاد راهنما به‌عنوان نویسندۀ مسئول قید شود

8- براساس دستورالعمل جدید، لازم است تمامی نویسندگان گرامی در هنگام ارسال مقاله علاوه‌بر فایل اصلی مقاله، کاربرگ تعارض منافع را نیز از طریق فایل‌های پیوست مقاله ارسال فرمایند. ادامۀ فرایند بررسی مقالات منوط‌به تکمیل و ارسال کاربرگ‌های مذکور خواهد بود.


 

ب) ساختار و شکل ارایۀ مقاله

1. رعایت ساختار پیشنهادی الزامی است: عنوان (به فارسی و انگلیسی)، چکیده (حداکثر 250 کلمه و شامل هدف، اهمیت، روششناسی و یافته‌های کلی پژوهش)، واژگان اصلی (حداکثر 5 واژه)، مقدمه (دربرگیرندۀ بیان مسئله و ضرورت، سؤال یا فرضیه)، چارچوب نظری، داده‌ها و مباحث تفصیلی پژوهش، نتیجه‌گیری، چکیدۀ انگلیسی (حداکثر 250 کلمه)، واژگان اصلی انگلیسی (حداکثر 5 واژه)، فهرست منابع (منابع باید در متن مقاله استفاده شده باشد).

2. تیترهای اول، دوم و سوم بهترتیب با فونت‌های B Zar Bold 11، 10، 9 مشخص شده باشد.

3. متن مقاله حداکثر در 25 صفحه با نرم‌افزار Word 2016 به بالا و قلم B Lotus و فونت 12 و متن انگلیسی با قلم 10 و فونت  Times New Romanآماده و ارسال شود.

4. مقاله باید خوانا و روان و بدون هیچ‌گونه اشتباه املایی نگارش یابد و از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل دقیق و ابلاغشدۀ فارسی دارد، خودداری شود. معادل خارجی اسامی و اصطلاحات خارجی در پانویس بهصورتپیوسته آورده شود و در هر صفحه بهطورمستقل شماره‌گذاری شود.

5. نمودارها، جداول و اشکال با یکی از نرم‌افزارهای Office به زبان فارسی و در اندازه‌های 12×8 یا 12×16 طراحی و اختصارات آن‌ها در پانویس توضیح داده شود. این موارد باید دارای شماره‌های متوالی و بدوننیاز به مراجعه به توضیحات متن، گویا باشند.

6. تمامی نمودارها، اشکال و جداولی که نتیجۀ ابتکار نویسنده نیست، باید شماره، عنوان و منبع داشته باشند (جداولونمودارها در بالا، و اشکال در پایین).

7. تیتر عناوین و نوع قلم باید براساس جدول شمارۀ 1 که در انتهای این راهنما آمده، باشد.

8. مقالۀ اصلی باید به‌صورت دو فایل Word با مشخصات کامل نویسندگان و بدون مشخصات نویسندگان همراه با دیگر کاربرگ‌های مورد‌نیاز ارسال شود.

 


 

ج- روش ارجاع به منابع دریافت فایل راهنمای استفاده از روش استاندارد APA در مأخذنویسی

1. در متن

1. 1. مأخذ در متن مقاله داخل کمان بهصورت (نام‌خانوادگی، سال انتشار: شماره صفحه)؛ مانند (متقی‌زاده، 1389: 143)؛ (Smith, 1990: 177).

1. 2. اشاره به منابع دارای چند نویسنده بهصورت (نویسنده و همکاران، سال انتشار) مانند (متقی‌زاده و همکاران، 1389: 143)؛ (Smith et al., 2004: 189).

1. 3. اشاره به نشانی پایگاه اینترنتی بهصورت (نام‌خانوادگی نویسنده/ نام مرجع تدوین‌کننده، سال).

1. 4. در تمامی منابع، اگر نویسنده دارای دو یا چند منبع در یک سال باشد، پس از آوردن سال، لازم است فصل یا ماه نشر اثر آورده شود. مانند (احمدی، پاییز 1388: 136) و (احمدی، بهار 1388: 135)؛(132:Digman, Apr 1999( و (Digman, Jan 1999: 153(

2. کتابنامه

 

شیوه مأخذ نویسی: APA

 

در پایان مقاله منابع استفاده‌شده در متن بهترتیب حروفالفبا، بدون هرگونه شماره یا علامتی وبهصورتذیل آورده شود:

2. 1. کتاب تألیفی: نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان کتاب، شمارۀ جلد، محل نشر، نام ناشر.

2. 2. کتاب ترجمه‌ای: نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان کتاب، نام مترجم، محل نشر، نام ناشر.

2. 3. مقاله: نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان مقاله، نام مجله، دوره، شماره، شمارۀ صفحات ابتدا و انتهای مقاله.

2. 4. نشانیپایگاه اینترنتی: نام‌خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان/ مرجع تدوین‌کننده، عنوان مطلب، نشانی صفحۀ اینترنتی، تاریخ بارگذاری، تاریخ مشاهده و برداشت.

 

 


 

د- راهنمای ثبت‌نام و ارسال مقاله در سامانه فصلنامه

نویسندگان گرامی می‌توانند جهت ثبت‌نام در سامانه و نیز ورود به آن و ارسال مقاله از فایل‌های راهنمای زیر استفاده نمایند.

دریافت فایل راهنمای ثبت‌نام در سامانه

دریافت فایل راهنمای ورود به سامانه و ارسال مقاله

 


 

ه) تذکرات

1. آرا و دیدگاه‌های ارائهشده در مقاله‌ها، الزاماً، بیانگر نظر و دیدگاه مجله نیست.

2. مسئولیت ناشیاز صحت علمی دیدگاه‌ها و ارجاعات در مقاله، برعهدۀ نویسنده یا نویسندگان است.

3. مجله، حق رد یا پذیرش و نیز، اصلاح و ویراستاری مقاله‌ها را برای خود محفوظ می‌دارد.

4. رسید دریافت مقاله از سوی مجله، الزاماً، بهمعنای پذیرش قطعی آن برای چاپ نیست.

 

ز. شایان ذکر اینکه: انتشار مقالات در این نشریه، بدون دریافت هرگونه هزینه از نویسنده یا نویسندگان انجام می پذیرد.

خ.خط مشی بایگانی:

مقالات منتشر شده در وب سایت مجله بایگانی شده اند و همچنین در چندین پایگاه داده داخلی و بین المللی در سراسر جهان برای افزایش میزان مطالعه و حفظ دیجیتالی طولانی مدت نمایه گردیده اند.

همچنین،نویسندگان مقالات اجازه دارند، یک نسخه از مقاله منتشر شده خویش را در یک مخزن دیگر به انتخاب خود بایگانی نماید. ازجمله سایت همین نشریه.

این بایگانی ها شامل موارد زیر است:

  • Google scholar
  • سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
  • ISC وغیره....

 

 

«و‌من‌الله‌التَّوفیق»