نقش سرمایه فرهنگی در تأمین امنیت داخلی
نقش سرمایه فرهنگی در تأمین امنیت داخلی

رزیتا سپهرنیا؛ محمدطاهر شیخی

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 175-195

چکیده
  به نظر می‏رسد ورود به عرصه جدید مناسبات جهانی و برخورداری از تکنولوژی های پیشرفته سبب کاهش کنترل های اجتماعی دولت ها شده و نوع، میزان و اثرگذاری آسیب‏ها و ناامنی‏های اجتماعی بیشتر از گذشته شده است. ...  بیشتر