چگونگی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در نظام تعلیم ‌و تربیت
چگونگی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در نظام تعلیم ‌و تربیت

محمد شعبانی‌فرد؛ حسین عباسی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1395

چکیده
  ایثار و شهادت از جمله مفاهیمی است که در تمام جوامع بشری برای کسانی که در راه ارزش‌ها فداکاری نموده و کشته می‌شوند، به دیده احترام نگریسته و آنان را مقدس می‌دانند. فرهنگ ایثار و شهادت یکی از بارزترین ...  بیشتر