نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشکدۀ عمران، پژوهشگاه شاخص پژوه، اصفهان، ایران

2 استاد، پژوهشکدۀ عمران، پژوهشگاه شاخص پژوه، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه عمران، موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد، ایران

چکیده

امروزه، به دلیل افزایش حملات تروریستی در سراسر جهان و احتمال بمب گذاری در نزدیکی ساختمان‌ها و اماکن مذهبی قدیمی، مدیریت عوارض ناشی از انفجار مورد توجه ویژه قرار گرفته است. حرم امام رضا (ع) از بسیاری جهات دارای اهمیت است. جدا از خاستگاه تاریخی بنا که عامل مشترکی بین بناهای تاریخی است، ارزش­های مذهبی و استفاده مداوم از آن باعث تمایز بیشتر آن از سایر بناهای تاریخی می­شود. در این مقاله، تأثیر انفجار بر میزان تخریب ساختمان گنبد خشتی حرم امام رضا (ع) بررسی شده است. شبیه سازی انفجار با نرم افزار Autodyn و شبیه سازی گنبد حرم با نرم افزار Abaqus انجام شده است. نتایج نشان داد که اگر 10 کیلوگرم TNT در وسط گنبد و روی زمین منفجر شود، هیچ آسیب جدی به گنبد وارد نمی­شود و سازه پایداری خودرا حفظ خواهد کرد. اما اگر انفجار در مجاورت دیوارها باشد، باعث از بین رفتن دیوار و در نتیجه تخریب گنبد می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ABAQUS user's manual. Hibbit, Karlsson, Sorensen. Inc; 2014.
Bing, L. Tso-Chien, P. and Anand, N. (2009). A case study of the effect of
cladding panels on the response of reinforced concrete frames
subjected to distant blast loadings, Nuclear Engineering and Design,
Volume 239, Issue 3, March 2009, Pages 455-469.
Borve, S., Bjerke, A., Omang, M., Svinsas E. (2009). A Comparison of
AUTODYN and RSPH on Two-dimensional Shock Waves Problems,
Norwegian Defense Research Establishment, https://ffipublikasjoner.
archive.knowledgearc.net/bitstream/handle/20.500.1224
2/2255/09-00155.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Elyasian, I. (2010). Rehabilitation and Retrofit Structures for Explosive
Loads Proceedings, 3rd International Conference on Seismic
Retrofitting, Tabriz, Iran, 20-22 October 2010.
Fesharaki, S.J., Araghizadeh, M., Bitarafan, M. (2011). Assessment the
effect of architecture form on the way of structural vulner- ability, the
First Conference of Landscape Architecture and Urban Planning
Passive Defense, Tehran.
Fouladgar, M.J. Yazdani chamzini, A. (2011). An integrated model for
prioritizing strategies of the Iranian mining sector, Technological and
Economic Development of Economy, Volume 17, Issue 3, pp 459–
484.
Gebbeken Norbert and Torsten Döge (2010). Explosion Protection—
Architectural Design, Urban Planning and Landscape Planning,
International Journal of Protective Structures, pp 1- 22, DOI:
10.1260/2041-4196.1.1.1.
Liu, M.B., Liu, G.R., Zong, Z., Lam, K.Y. (2003). Computer simulation of
high explosive explosion using smoothed particle hydrodynamics
methodology, Computers and Fluids Journal, Volume 32, Issue 3, pp
305-322.
Myers, John J. Abdeldjelil Belarbi and Khaled A. El-Dubiety (2010). Blast
Resistance of Unreinforced Masonry Walls Retrofitted with Fiber
Reinforced Polymers, Department of Civil Engineering University of
Missouri – Roll, https://www.semanticscholar.org/paper/Blast-
Resistance-of-Un-Reinforced-Masonry-Walls-Myers-
Belarbi/3d29571580dcafeb4fc95e9ede049d90a8bea0b6.
Zhang, A. Wen-shan Y. and Xiong-liang Y. (2012). Numerical Simulation
of Underwater Contact Explosion, Applied Ocean Research Journal,
Volume 34, pp 10- 20.