نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

4 دانش آموخته دوره دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

ژئوپلیتیک غذا از جمله گرایش­های موضوعی است که در طی دهه­های اخیر به دلیل خشکسالی­های پیاپی و رشد سریع جمعیت در جهان مطرح شده است. ژئوپلیتیک غذا در ایران به دلیل واقع شدن در موقعیت خشک و نیمه‌خشک جهان و از سوی دیگر تهدیدهای خارجی مداوم، از جمله حمله نظامی و یا تحریم اقتصادی و... از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه­ای و پژوهش میدانی در پی پاسخ به این پرسش است که مهم‌ترین مؤلفه‌های شکل‌دهندۀ ژئوپلیتیک غذا کدام­ هستند؟ برای تجزیه و تحلیل یافته­های پرسشنامه از نرم­افزار آماری Spss و آزمون رتبه­بندی فریدمن استفاده شده است. نتایج پرسش‌نامه نشان داد که در بُعد سرزمینی (موقعیت جغرافیایی)، در بُعد جمعیتی (کمیت و کیفیت جمعیت)، در بُعد اقتصادی (تولید مواد غذایی باارزش بالا)، در بُعد فرهنگی- اجتماعی (ترکیب جمعیت شهری و روستایی و تولید مواد غذایی)، در بُعد سیاسی (سیاست‌های حمایت از تولید)، در بُعد دفاعی- امنیتی (تأمین بهداشت جامعه) و در بُعد علمی- برنامه‌ای (فناوری تولیدی)، به‌عنوان متغیرهای شکل‌دهنده و مؤثر در شکل‌گیری ژئوپلیتیک غذا محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

احمدی، عباس، مرجان بدیعی ازنداهی و طهمورث حیدری موصلو (1396). تبیین نظری تغییر ماهیت مناطق ژئوپلیتیک در رقابت بین قدرت‌‌ها»، فصلنامۀ ژئوپلیتیک، دورۀ 13، شمارۀ 47، صص 78-55.
جانپرور، محسن (1396). ژئوپلیتیک برای همه، تهران: انتخاب.
حافظ­­نیا، محمدرضا (1396). اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد: پاپلی.
سیف‌زرگر، احمد (1357). مشکلات غذایی جهان، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
عزتی، عزت‌الله و سهیلا نانوا (1390). «سیاست خارجی ایران و چالش‌های فراروی ایران با تغییر ساختار سیاسی در عراق»، فصلنامۀ علوم سیاسی. شمارۀ 80، صص 153-135.
قادری حاجت، مصطفی و عابد گل‌کرمی (1399). «بررسی و تحلیل نگرش ژئوپلیتیکی اسناد بالادستی آمایش سرزمین در ایران»، فصلنامۀ ژئوپلیتیک، دورۀ 16، شمارۀ 58، صص 87-58.
قالیباف، محمدباقر و همکاران (1393). «واکاوی و تبیین نقش غذا در رقابت­های ژئوپلیتیکی با تأکید بر ژئوپلیتیک غذا»، فصلنامۀ ژئوپلیتیک، سال دهم، شمارۀ اول.
نصرتی، حمیدرضا و مراد کاویانی‌راد و فرزانه ساسان­پور (1398). «واکاوی مفهوم امنیّت آب از منظر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک»، فصلنامۀ ژئوپلیتیک، دورۀ 15، شمارۀ 53، صص 59-23.
نصیری، سوناز (1398). «نقش قدرت نرم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی عراق)»، دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان، 287-265.
Alesina, A. and Giuliano, P. (2015). Culture and Institutions, Journal of Economic Literature, No 53, pp 898- 944. doi:10.1257/jel.53.4.898
Alonso, E. Cockx, L. and Swinnen, J. (2017). Culture and Food Security, LICOS Centre for Institutions and Economic Performance Waaistraat 6- mailbox 3511. doi.org/ 10.1016 / j.gfs.2018.02.002.
Anseeuw, L.A. Wily, L. Cotula and M. Taylor, (2011) Land Rights and the Rush for Land: Findings of the Global Commercial Pressures on Land Research Project Rome: International.
Bourne, J. K. Jr. (2009). The End of Plenty, National Geographic 215/6 (June 2009) pp. 26-59; A. S. Natsios and K. W. Doley, ‘The Coming Food Coups’, The Washington Quarterly 32/1 (2009) pp. 7-25. http://ngmnationalgeographic.com/2009/06/cheap-food/bourne-text
Brinkman, H. J. and C. S. Hendrix (2011). Food Insecurity and Violent Conflict: Causes, Consequences, and Addressing the Challenges, Occasional Paper No. 24, World Food Program. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.01.007
Challinor, A. J. Watson, J. Lobell, D. B. Howden, S. M., Smith, D. R., & Chhetri, N. (2014). A metaanalysis of crop yield under climate change and adaptation, Nature Climate Change, 4(4), 287-291. https:// doi.org /10.1038/ nclimate2153
Conceição, P. Levine, S. Lipton, M. Rodríguez, A. W. (2016). Toward a food secure future: Ensuring food security for sustainable human development in Sub-Saharan Africa, Food Policy.Volume 60, Pp 1-9. doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.02.003.
Deaton, B. and Lipka, B (2015). Political Instability and Food Security, Journal of Food Security, 2015, Vol. 3, No. 1, 29-33 Available online at http://pubs.sciepub.com/jfs/3/1/5. Science and Education Publishing DOI:10.12691/jfs-3-1-5.
Devereux, S. (2009). Why does famine persist in Africa? Food Security 1 (1): 25-35. DOI: 10.1007/s12571-008-0005-8
Dodds, K & Atkinson. D. (2000). Geopolitical Traditions: A Century of Geopolitical Thought. London: Routledge.
Dodds, K (2007). Geopolitics: A Very Short Introduction, New York: Oxford University Press.
Ducastro (1976). The Black Book of Hunger: Tehran, Gam Publishing.
Elferink, M. Schierhorn, F. Global Demand for Food Is Rising. Can We Meet It? Harvard Business Review-7 April 2016. Available online: https://hbr.org/2016/04/global-demand-for-food-is-rising-can-wemeet-it (accessed on 20 June 2020).
Foley, J.A. Ramankutty, N. Brauman, K.A. Cassidy, E.S. Gerber, J.S. Johnston, M. Mueller, N.D. O’Connell, C. Ray, D.K. West, P.C. et al (2011) Solutions for a Cultivated Planet. Nature 2011, 478, 337-342 DOI: 10.1038/nature10452.
Helander, H. (2017). Geographic Disparities in Future Global Food Security Exploring the Impacts of Population Development and Climate Change, UPTEC STS 17001 Examensarbete 30 hp Januari 2017, ISSN: 1650-8319, UPTEC STS 17001.
Janparvar. M. Afshordi, M. AhmadiPoor, Z. Qasri, M. (2014). Explain the effective indicators in border management. Geopolitical Quarterly, Vlome 10, NO 2. Pp 1-35.
Keding, G.B. Schneider, K. Jordan, I. (2013). Production and processing of foods as core aspects of nutrition-sensitive agriculture and sustainable diets. Food Security 5, 825-846. doi:10.1007/s12571-013-0312-6.
Kittler, P. Sucher, K.  and Nelms, M. (2011). Food and culture. Cengage Learning.
Lambers, W. (2013). War and Hunger in the Central African Republic. Think Africa Press. african-republic (accessed 4 March 2015). http://thinkafricapress.com/centralafrican-republic/war-and-hunger-central.
Longman Dictionary of Contemporary English, Essex: Longman, p. 433.
Peluso, N. L. and Lund. C. (2011). New Frontiers of Land Control: Introduction, Journal of Peasant Studies 38/4 (Oct. 2011) p. 669; W. DOI: 10.1080/03066150.2011.607692.
Shukla, S. Prakash Singh. S. (2015). Food security and technology in India, Int. J. Sustainable Agricultural Management and Informatics, Vol. 1, No. 1, 2015 DOI: 10.1504/IJSAMI.2015.069054.
Sibhatu, K.T. Qaim, M. (2017). Rural food security, subsistence agriculture, and seasonality. PLoS ONE 2017, 12, e0186406https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186406.
Silva, G. Feeding the World in 2050 and Beyond-Part 1: Productivity Challenges. Michigan State University Extension-3 December 2018. Available online: https://www.canr.msu.edu/news/feeding-the-world-in-2050- and-beyond-part-1 (accessed on 20 June 2020).
Smith, L.C. El Obeid, A.E. Jensen, H.H. (2000). The Geography and Causes of Food Insecurity in Developing Countries, Agric, Econ., 199-215 https://doi.org/10.1016/S0169-5150(99)00051-1.
Sommerville, Melanie, Jamey Essex & Philippe Le Billon., (2014). The ‘Global Food Crisis’ and the Geopolitics of Food Security, Geopolitics, 19:2, 239-265, DOI: 10.1080/14650045.2013.811641.
Teixeira, E. Fischer, G. Velthuizen, H. V. & Walter, C. (2013). Global hot-spots of heat stress on agricultural crops due to climate change. Agricultural and Forest Meteorology, 170, 206-215. https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2011.09.002.
Wegren, S.K. and Elvestad, C. (2018). Russia’s food self-sufficiency and food security: An assessment. Post Communist Econ. 2018, 30, 565-587. DOI: 10.1080/14631377.2018.1470854.