نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی، تهران، ایران.

چکیده

توسعۀ پژوهش و نشر آثار دفاع مقدس و واکاوی مفاهیم و ابعاد آن، به پررنگ و زنده شدن این رویداد بزرگ کمک می‌کند. تاکنون مقالات پرشماری در حوزۀ دفاع مقدس نگاشته و منتشر شده است. این مقالات منبعی ارزشمند برای جامعۀ دانشگاهی کشور است. هر یک از آن‌ها، به فراخور تخصص و حوزۀ مطالعاتی محققان، زاویۀ جدیدی را بررسی می‌کند. برای آگاهی از زوایای مطالعه شده و یا فراموش شده و همچنین برای پیشگیری از موازی کاری و انجام پژوهش‌های تکراری، تهیۀ یک فهرست جامع از همۀ پژوهش‌های صورت گرفته در حوزۀ دفاع مقدس بایسته است. این مهم می‌تواند شکاف پژوهش‌ها و مطالعات را شناسایی و مانع از فعالیت‌های تکراری و موازی شود. بنابراین پژوهش به مطالعۀ مقالات منتشر شده در نشریات علمی تا شهریور ۱۳۹۸، پرداخته شده است. سه کلیدواژۀ «دفاع مقدس»، «جنگ تحمیلی» و «جنگ عراق علیه ایران» شناسایی و در منابع جست‌وجو شد. یافته‌ها نشان داد که واژۀ «دفاع مقدس» در مطالعات ادبی بیشتر است. «جنگ ایران و عراق» نیز در تاریخ دفاع مقدس و علوم سیاسی پرکاربردتر از دو واژه دیگر اما تفاوت آن چشمگیر نیست. در حوزه‌های دیگر نیز کاربرد واژگان سه‌گانه در دفاع مقدس کم‌وبیش یکسان است.

کلیدواژه‌ها

جمالی مهموئی، حمیدرضا (1393). کتابشناسی علم‌سنجی، تهران: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران.
عسگری، محمود و محمدرضا رسولی (1396). «تحلیل محتوای کتاب‌های خاطرات رزمندگان دفاع مقدس آذربایجان‌شرقی با تأکید بر شناسایی ارزش‌های برجسته شده»، فصلنامۀ مطالعات جامعه‌شناسی، شمارۀ 10(36)، صص 156-131.
علاماتی، غلامرضا و علی منوچهری (1396). «بررسی شیوه‌های ساماندهی اسناد و مدارک مکتوب و غیرمکتوب و ارائه الگویی مناسب برای اسناد و مدارک دفاع مقدس؛ براساس مطالعۀ شیوه‌های ساماندهی مراکز اسنادی نظامی و غیرنظام»ی، گنجینۀ اسناد، شمارۀ 27 (3)، صص 94- 82.
قاسم‌زاده، عباس (1398). نمایه‌سازی مقالات منتشر شده در نشریات معتبر داخلی در حوزۀ دفاع مقدس، طرح پژوهشی کسری خدمت، به راهنمایی دکتر جواد سیاهکالی مرادی، تهران: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.
محمدیان، عباس و علی ششتمدی (1396). «بررسی عنوان کتاب‌های ادبیّات دفاع مقدّس تا سال 1381 با استفاده از روش تحلیل محتوا»، نشریۀ ادبیات پایداری، شمارۀ 9(17)، صص 328- 295.
مزینی، سیاوش (1398). منبع‌یابی مقالات حوزۀ دفاع مقدس، طرح پژوهشی کسری خدمت، به راهنمایی دکتر جواد سیاهکالی مرادی، تهران: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی.
Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. NursingPlus Open, 2, 8-14.