نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

چکیده

جنگ در کنار ابعاد سیاسی،‌ نظامی و امنیتی، یک رویداد اقتصادی و اجتماعی مهم است. همچنین جنگ در تولیدات فرهنگی جامعه بازتاب یافته و تأثیر خود را در ذهنیت انسان‌ها می‌گذارد. این پژوهش به دنبال مقایسه ارزشی وصیت‌نامه شهدای دفاع مقدس با سبک زندگی خانواده شهدای مناطق 3 و 15 شهر تهران است. این پژوهش کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات، پیمایشی است. جامعه آماری خانواده شهدای مناطق 3 و 15 شهر تهران است که 768 نفر از آن‌ها بر اساس نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. نتایج نشان داد که در هر دو منطقه 3 و 15، بین مضامین ارزشی و مؤلفه‌های سبک زندگی تفاوت معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون و مانوا تفاوت معناداری را بین مؤلفه‌های اوقات فراغت، مصرف مادی، مصرف فرهنگی، گذران اوقات فراغت با مضامین ارزشی نشان داد. این وصیت‌نامه‌ها به خوبی بیانگر دهه‌ها و سال‌های مقارن ساخت خود هستند و به خوبی اوضاع و احوال مردمان آن زمان را بیان می‌کنند. مطالعات نشان دادند که رزمندگان جنگ تحمیلی همه اتفاقات و دنیای پیرامون خود را در بافت و زمینه «گفتمان شهدا» که دال مرکزی آن «امام‌خمینی(ره)» است و پیوند عمیقی با عناصر و اصطلاحات «نظم گفتمانی دینی» به طور عام و واقعه کربلا به طور خاص دارد، درک می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

اداره کل جمع‌آوری، نگهداری و تنظیم اسناد ایثارگران (1386). مجموعه دستورالعمل‌های مرکز اسناد ایثارگران. تهران: بنیاد شهید.
حسن دوست فرخانی، هادی و امید رضایی (1392). «بررسی الگوی آرمانی سبک زندگی ازدیدگاه مکتب اسلام»، معرفت، ش 186.
خادمیان،طیبه(1387). سبک زندگی و مصرف فرهنگی: مطالعه‌ای در حوزه جامعه‌شناسی فرهنگی و دیباچه‌ای بر سبک زندگی فرهنگی ایرانیان، تهران: جهان کتاب.
زیمل، جورج (1372). «کلانشهر و حیات ذهنی»، ترجمه یوسف اباذری، نامه علوم‌اجتماعی، جلد دوم، شماره 3.
فهیمی، سیدمهدی (1376). فرهنگ‌نامه جبهه، تهران: سوره.
فیست جیوگری گوری جی فیست، (1391). نظریه‌های شخصیت، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: نشر روان.
گرگى، ع (1385). «اینترنت و هویت»، فصلنامه مطالعات ملی، سال هفتم، شماره 1.
مهدوی کنی،محمدسعید، (1387). دین وسبک زندگی، تهران: دانشگاه امام‌صادق(ع).
وبر، ماکس(1374). اقتصاد و جامعه، ترجمه عباس منوچهری و دیگران، تهران: مولی.
وبر، ماکس(1382). روش شناسی علوم اجتماعی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: مرکز.
ولیزاده،محمدجواد، (1392). «ضرورت ارائه تعریف بومی اسلامی ایرانی ازسبک زندگی»، مهندسی فرهنگی، بهار، شماره 75.
Bourdieu, Pierre (1984). Distinction: a social critique of taste, London: R.K.P.
Bourdieu, Pierre (1984). Distinction: a social critique of taste, London: R.K.P.
Brown, R. (1965), Psychology & Social Structure, NewYork: The free press California Press
.Fern, E. F. (2001), Advanced Focus Group Research, London: Sage
Glock, C. Y. & Bella, Robert N. (Eds.), (1976), the Religious Consciousness, University of
Leslie, G. R. & Larson, R. F. & Gorman, B. L. (1994), Introductory Sociology, Oxford UN. Press
Mckee, J, B. (1969), Introduction to Sociology, Holt Rinehart & Winston Inc
Sobel, M. (1981). Lifestyle and Social Structure: Concepts, Definitions, and
Stark, R. & Bainbridge, W. S. (1985), The Future of Religion, University of California Press.
The Concise Oxford Dic. 1990
Van Houten D.R. Thpmpspn, J.D. (1970), the Behaviorial Sciences, Addison-Wesley Pub
Vanfossen, B. (1979), the Structure of Social Inequality, Little Brown & Co.