نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و مدرس دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

ازجمله مسائل نوپدید انقلاب اسلامی درمسیر مهندسی اجتماعی اسلامی-ایرانی، موضوع سبک زندگی است که البته از جمله مسائل نوپدید تمدن غربی نیزهست. مطرح‌ شدن این مسئله توسط مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم نشان‌دهنده ضرورت ترویج سبک زندگی اسلامی و دوری از سبک زندگی غربی است موضوعی که امروز بسیار اهمیت دارد. بر همین اساس پژوهش حاضر به سهم خود می‌کوشد نقش ناجا در ساخت و بازساخت سبک زندگی ایرانی - اسلامیرا با تأکید بر منویات رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مورد تبیین قرار داده و با ارائه استراتژی‌های عملی، بربه‌کارگیری آندر جهان اجتماعی ایران ضرورتبخشد. تکنیک پژوهش حاضر مبتنی بر تکنیک دلفی که در پنل های هترونیک و در یک راند تعداد خبرگانی که با همکاری آن­ها تحلیل پژوهش انجامگرفت، 25 نفر بوده است. روابط بین عوامل مؤثر بر تحقق‌پذیری سبک زندگی ایرانی اسلامی بااستفادهازیک روش برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آزمون تک نمونه‌ای T و معادلات ساختاری روابط علی بین متغیرها بهره گرفته است. نتایج حاکی از آن است که مقدار آماره شاخص پاسخ‌گویی(با ضریب 327/10 =T) ناجا بیشترین تأثیر و نقش را در چارچوب منویات رهبری داشته است که امر میزان پاسخ‌گویی مسئولین ناجا به مردم و نهادهای مدیریتی، می‌تواند اثربخشی مهمی در دست‌یازی به اهداف منظومه فکری بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی داشته باشد. بعدازآن نیز مؤلفه‌های مقبولیت، قدرت و نوآوری سازمان ناجا در رده‌های بعدی قرار داشته و امتیاز بالاتر از حد متوسط دریافت کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اباذری، یوسف و چاوشیان، حسن (1381). « از طبقه تا سبک زندگی»، نامه علوم اجتماعی، شماره 20.
اسلامی، علیرضا (1398). «نقش و جایگاه ناجا در تحقق جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)»، فصلنامه دانش انتظامی زنجان، سال نهم، شماره 31، تابستان، صص 74-63.
اسمعیلی گیوی، حمیدرضا؛ سید جلال موسوی خطیر (1397). «شناسایی راهبردهای ارتقای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، فصلنامه مدیریت اسلامی، سال 26، شماره 4، زمستان، صص 51-77.
اونق، فاطمه (1397). بررسی تأثیر کیفیت خدمات ارائه‌شده طبق مدل پاراسورامان بر رفتار شهروندی ساکنین مسکن مهر با نقش تعدیلگر سبک زندگی اسلامی، پایان‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت منابع انسانی اسلامی، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت و حسابداری.
بنائیان سفید، محمد (1396). واکاوی مفهومی سبک زندگی اسلامی- ایرانی از دیدگاه مقام معظم رهبری و دلالت‌های آن بر برنامه درسی، دانشگاه آزاد سلامی واحد خوراسگان، معاونت پژوهشی، کارفرما: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی خطاب به ملت ایران (1397). به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران.
بیانات در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی، 16/8/1386.
بیانات در دیدار فرماندهان ناجا، 6/2/1396.
بیانات در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی، 19/2/95.
بیانات در دیدار فرماندهان سپاه پاسدران انقلاب اسلامی، 25/6/1394.
بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 06/08/1383.
بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 12/9/1379.
بیانات در مراسم مشترک یگان‌های نظامی استان کرمان، 15/2/1384.
بیانات در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی‌(26/04/1372).
بیانات در دیدار فرماندهان و اعضای نیروی انتظامی به مناسبت هفته‌ی نیروی انتظامی (21/04/1374).
بیانات در دیدار با جمعی فرماندهان ناجا (2/05/1375).
بیانات در دیدار فرماندهان ناجا (5/2/1389).
بیانات در دیدار وزیر کشور و جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروی انتظامی (04/02/1390).
ﭘﺎﯾﮕﺎه اطلاع‌رسانی دﻓﺘﺮ ﺣﻔﻆ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر آﯾﺖ اﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای، 1391
دیباجی؛ سیّدمحمّدعلی و مهدی توکل نژاد(1395). «بررسی مؤلّفه‌های سبک زندگی دینی از منظر آیت‌الله جواد آملی و امکان بازنمایی آن در رسانه‌های مدرن»، دو فصلنامه پژوهشنامه سبک زندگی، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان، صص 7-32.
رجب‌نژاد، محمدرضا و حاجی، یحیی و مهدوی طالب، امیر و رجب‌نژاد، سعید (1391). «بررسی سبک زندگی اسلامی از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ در ﻗﺮآن»، ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘزﺷﮑﯽ، شماره 1.
رفیعی، حسن رضا (1394). «نگاهی به مطالبات مقام معظم رهبری از پلیس ایران اسلامی همراه با دیدگاه آسیب شناسانه»، نشریه بصیرت و تربیت اسلامی، ص103-127.
فاضل قانع، حمید (1393). سبک زندگی بر اساس آموزه‌های ایرانی اسلامی، اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه.
کاویانی، محمد (1388). «تربیت اسلامی، گذر از اهداف کلی به اهداف رفتاری»، مجله پژوهش‌های میان‌رشته‌ای قرآن کریم، شماره سوم. صص 14-2.
کاویانی، محمد (1391). سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
کجباف، محمد و سجادیان، پریناز و کاویانی، محمد و انوری، حسن (1390). رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان»، فصلنامه روانشناسی و دین، س چهارم، ش چهارم، صص 61-74.
گیبینز، جان آر؛ و ریمر، ب (1381). سیاست پست مدرنیته، ترجمۀ منصور انصاری، تهران: گام نو
مقیمی، سیدمحمد (1397). «بیانیه گام دوم انقلاب، رهنامه پیشرفت ایرانی اسلامی»، فصلنامه مدیریت اسلامی، سال 26، شماره 3.
میرمدرسی، سید موسی (1380). جامعۀ برین جستاری در جامعه مدنی و جامعه دینی، قم: بوستان کتاب.
یاراحمدی خراسانی، مهدی (1392). مفهوم شناسی بصیرت در مکتب عاشورا، قابل دسترس در سایت مدیریار، آدرس: http://www.modiryar.com