نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیأت‌علمی بنیاد ایران‌شناسی، تهران، ایران

چکیده

پدیده جنگ علی‌رغم ماهیت و زمان وقوع آن بخشی از تاریخ ملت‌هاست و به مثابه یک پدیده تاریخی در صورت‌بندی هویت و حیات اجتماعی و فرهنگی جوامع نقش اساسی ایفا می‌کند. گردشگری جنگ می‌تواند یک محور اساسی در تبادل فرهنگی و یکی از وجوه قابل‌اتکا جاذبه‌های گردشگری به شمار آید. مسأله اصلی پژوهش حاضر بررسی الگوی راهبردی عملیاتی جهت توسعه گردشگری و موزه‌های دفاع مقدس در استان خوزستان چیست. از اهداف این پژوهش بررسی و تحلیل موانع و ارائه الگویی راهبردی عملیاتی جهت توسعه گردشگری موزه‌های دفاع مقدس در استان خوزستان است. این پژوهش به لحاظ هدف؛ کاربردی و روش بررسی آن، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری آن را کلیه گردشگران و بازدیدکننده از موزه‌های دفاع مقدس خوزستان در سال 1399 است. دراین‌بین حجم نمونه (265 نفر) تعیین گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS19 استفاده‌شده است. همچنین برای سنجش قابلیت اعتماد سازه‌های مورد نظر از ضریب آلفای کرونباخ استفاده‌شده است، در ادامه جهت ارائه مدل راهبردی از تحلیل سوات بهره گرفته‌شده است. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین تأثیر را بر گردشگری موزه‌های دفاع مقدس متغیر ضعف بازاریابی داشته با ضریب تأثیر 0.27 دارد. همچنین نتایج روش تجزیه‌وتحلیل سوات به شکل نظام‌یافته استراتژی‌ ST پیشنهاد می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

استانداری خوزستان (۱۳۹۲). گزارش‌های تحلیلی- اقتصادی - اجتماعی استان خوزستان، معاونت راهبردی و برنامه‌ریزی استانداری.
پورکاظمی، محمدحسین و جواد رضایی (1385). «بررسی کارایی مصنعت گردشگری با استفاده از روش‌های نا پارامتری (ایران و کشورهای منطقه)»، پژوهشنامه اقتصادی، دوره 6، شماره 23، زمستان، صص 1-297 .
تقدسی، احمد، تقی کریمیان، مهدی حاجیلو و مجید رحمانی سریاست (1394). «گردشگری دفاع مقدس و بررسی گردشگران ورودی به مناطق جنگی (مورد مطالعه: خوزستان، ایلام، کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه)»، مطالعات راهبردی بسیج، سال 18، شماره 68، صص135-162.
حاجی‌نژاد، علی، مجتبی جاودان و برزو سبزی (۱۳۹۲). «برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری جنگ هم پیوند با سایر جاذبه‌ها در استان ایلام»، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، شماره ۸، دوره۲۲: صص۱۰۱-۱۳۶.
دفتر مطالعات اقتصادی (۱۳۸۸). بررسی گردشگری در ایران در کشورهای اسلامی، تهران: وزارت بازرگانی معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی.
صادقلو، طاهره (1395). «شناسایی عوامل انگیزشی مشارکت‌کنندگان در گردشگری جنگ (مورد: استان خوزستان)»، مجلة برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال پنجم، شمارة 16، صص 188- 208
فرجی سبکبار، حسنعلی، حمیدرضا باغبانی و حمیده نورانی (1390). «نقش گردشگری جنگ در ارتقای زندگی ساکنان مناطق جنگی استان خوزستان با استفاده از مدل TOPSIS»، برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا)، دوره اول، شماره دوم، صص 94-83.
فرجی سبکبار، حسنعلی، حمیدرضا باغیانی و حمیده نورانی (۱۳۹۰). «نقشی گردشگری جنگ در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهری مناطق جنگی استان خوزستان با استفاده از مدل TOPSIS»، فصلنامه برنامه‌ریزی فضایی، سال اول، شماره دوم. پاییز، ‌صص94-83.
فیروزی، محمدعلی و مجید گودرزی (1395). «تبیین موانع توسعه گردشگری جنگ در استان خوزستان»، فصلنامه گردشگری و توسعه، دوره 5، شماره 1، ‌صص 1-25.
کاظمی‌راد، شمس‌الله، برزو سبزی، مریم میربهایی و علیرضا کریمی (۱۳۸۹). «نقش گردشگری در همگرایی کشورهای عضو OIC»، مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین‌المللی جغرافیدانان -جهان اسلام، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.
کریمیان، تقی (۱۳۹۳). معرفی سراچه‌های گردشگری جنگ، تهران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
محمدی، جمال و داریوش احمدی (1394). «تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر توسعۀ نیافتگی گردشگری دفاع مقدس در استان خوزستان»، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال 6، شماره اول، صص 41-58.
محمودزاده، سید مجتبی میرهاشمی، مصطفی علی میر و فاطمه عنبرفروش (1393). «شناسایی و اولویت‌بندی  عوامل انگیزشی رانشی و کششی مؤثر در توسعة گردشگری جنگ (مطالعه موردی: مناطق عملیاتی استان خوزستان)»، نشریه برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری. دوره 3، شماره 9، تابستان، صص 129-110.
نورانی، حمیده (1389). دفاع مقدس و توسعة گردشگری در استان خوزستان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد گروه جغرافیا، تهران: دانشگاه علوم و تحقیقات.