نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

چکیده

ترویج سبک زندگی شهدا در جهت الگوسازی برای نسل جوان یک ضرورت استراتژیک برای کشور محسوب می شود. محقق در این پژوهش درصدد است به مؤلفه های سبک زندگی سردار دلها از منظر جوانان دست یابد. روش نمونه­گیری برای پژوهش کیفی حاضر از نوع روش نمونه­گیری هدفمند و نظری است. تکنیک جمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق مصاحبۀ نیمه ساخت یافته بوده است. در این پژوهش از 25 نفر از جوانان سنین بین 18 تا 35سال شهرستان نی ریز فارس مصاحبه گرفته شد. پساز تجزیه وتحلیلدادههایکیفی،پنجمؤلفه ایاصلی سبک زندگی و چند مقوله فرعی شناساییشد: سبک زندگی فرد محور (مهربانی، تواضع و فروتنی، ساده زیستی، شهرت گریزی، دنیا گریزی، عزّت نفس، قاطعیت، آرامش و طمأنینه)، سبک زندگی اجتماع محور (مردمی بودن، وحدت آفرینی، کمک به همنوعان)، سبک زندگی مدیریت محور (توانمندی و نبوغ نظامی، دشمن شناسی، شجاعت، مدیریت جهادی، قدرت تدبیر، مهارت ارتباطی)، سبک زندگی سیاست محور (همگرایی منطقه ای، استکبار ستیزی، فراجناحی و قدرت تحلیل و درک شرایط سیاسی، ولایت مداری)، سبک زندگی دین محور (خودسازی معنوی و خدامحوری، روحیه شهادت طلبی، تفکر عاشورایی، ارادت و تمسّک به معصومین (ع)). توجه به شاخص های سبک زندگی این شهید والامقام، می تواند جوانان را در مقابل توطئه‌های سوء و مخّرب بیگانگان بیمه نموده و در عین حال اصلاح رفتارهای ناپسند اجتماعی را تسریع بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

قرآن کریم
ابن بابویه، محمدعلی (1377). الخصّال، ترجمه محمدباقر کمره‌ای، تهران: کتابچی.
اسکندری، محمد (1388). «نگاهی به مفهوم سیاست»، معرفت، شماره 21، ص 21.
ایزدی، مصطفی (1396). «ترویج فرهنگ دفاع مقدس، آسیب‌شناسی، ارائه مدل و راهکار»، سیاست دفاعی، دوره 25، شماره 99، صص 119-152.
بابایی طلائیه، محمد باقر (1399). بیایید اینگونه باشیم (مبانی و اصول مکتب شهید سلیمانی)، تهران: دانشگاه امام حسین(ع).
باقری کنی، مصباح‌الهدی؛ سعدآبادی، حسن (1390). «طراحی الگوی رهبری معنوی بر اساس ارزش‌های اسلامی»، مجله اندیشه  مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره دو، صص 92-105.
باقری، مسلم؛  مرادی، پریسا (1395). «طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی فرماندهان دفاع مقدس (مطالعه موردی: سیره شهید محمد ابراهیم همت)»، مطالعات راهبردی بسیج، سال نوزدهم، شماره 71، صص 10-36.
پسندیده، محمود (1390). چهل حدیث ساده زیستی، مشهد: آستان قدس رضوی.
تاج بخش، غلامرضا (1399). «واکاوی سبک نوین زندگی در پسا کرونا»، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی،  شماره 35، صص   360-340.
تاج بخش، غلامرضا (1399). «تحلیل کیفی تاثیرات جامعه شناختی شهادت اسطوره مقاومت بر جوانان»، فصلنامه معرفت فرهنگی  اجتماعی، شماره 2، صص 78-61.
ثنایی، باقر (1368). «نظریه یادگیری اجتماعی»، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 5، صص 11-28
حسین زاده، محمد صالح (1399). «اصول و مبانی مؤلفه‌های مدیریت جهادی مبتنی بر مکتب شهید سلیمانی»، دومین همایش بین‌المللی گام دوم انقلاب اسلامی.
حصیرچی، امیر و نیاوند، حسین (1399). «الگوی مدیریت ریسک شهید قاسم سلیمانی»، دومین همایش بین‌المللی گام دوم انقلاب اسلامی.
حمید زاده، محسن (1398). هدف بازنمایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رسانه‌های غربی؛ مطالعه موردی سردار قاسم سلیمانی در شش نشریه غربی از سال 2002 تا 2020 میلادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام حسین(ع).
دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور (1398). تبیین مولفه‌های مکتب شهید سردار سلیمانی.
دهقانی پوده، حسین، پاشایی هولاسو، امین (1399). «تدوین الگوی فرماندهی شهید قاسم سلیمانی»، نشریه علمی مدیریت اسلامی، صص 37-13.
رشید، غلامعلی و پاشایی هولاسو، امین (1391). «ارائه مدلی مبتنی بر مدیریت دانش جهت ترویج فرهنگ دفاع مقدس»، فصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، دوره 2، شماره 6، صص 203-233.
زارعی، حمیدرضا (بی تا). مصادیق سبک زندگی رزمندگان و شهدای دفاع مقدس، اداره پژوهش‌های سیاسی صداو سیما.
عابدی جعفری، حسن (1390). «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی»، اندیشه مدیریت راهبردی، سال 5، شماره 1.
علی بابایی، غلامرضا(1372). فرهنگ روابط بین‌الملل، تهران: دفتر مطالعات سیاسی.
فاست، لوئیس (1386) اتحادها، همکاری و منطقه‌گرایی در خاورمیانه، ترجمه احمد سلطانی‌نژاد، تهران: دفتر مطالعات سیاسی.
فاطمی، داوود و اسلامی فارسانی، عباس (1397). «بررسی و تشخیص نظام ارزشی دفاع مقدس و زمان کنونی»، فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، دوره 4، شماره 2، صص 113-150.
فولادی، محمد(1392). «سبک زندگی دینی، جامعه و انسان دینی»، فصلنامه معرفت، شماره 186، 123.
کاظمی، افسانه؛ زاهد غفاری، هشجین و کشاورز شکری، عباس (1395). «بررسی مولفه‌های فرهنگی ایثار و شهادت، دو فصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، سال ششم، شماره 14، صص 139-14.
کاویانی، محمد (1393). چیستی سبک زندگی اسلامی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
گیدنز، آنتونی(1388). تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نی.
محمد ظاهری، محمد (1399). «ارائه الگوی مدیریتی در تراز انقلاب برای مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سبک مدیریتی شهید سپهبد قاسم سلیمانی»، نشریه علمی مدیریت اسلامی، صص 46-21.
مقیمی فیروزآباد، معصومه (1397). «مولفه‌های سبک زندگی شهدای حرم»، فصلنامه جامعه‌شناسی سبک زندگی، سال سوم، شماره نهم، بهار و تابستان. صص 157-187
Braun,V & Victoria, C (2006). "Using Thematic Analysis in Psychology", Qualitative Research in Psychology, 3: 2, pp.77-101.
Lewin, K. (1951). ‘Formalization and progress in psychology’, in Cartwright, D. (ed.), Field Research in Social Science. New York: Harper.
 Robbins, S. p. &Coulter, F (2018). Management, 14th edition, Harlow, UK: Pearson Education.