نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

با شروع جنگ تجاوزکارانه عراق علیه ایران، حقوق کودکان مورد نقض و تهدید جدی قرار گرفت. کودکان افزون بر حقوق مصرح در اسناد حقوق بشر، از حمایت‌های خاص حقوقی در نظام بین‌الملل نیز بهره‌مند می‌شوند که کنوانسیون‌ها و اسناد مختلف آنها را شناسایی و بر اجرای آن تأکید کرده‌اند. برای نمونه، کنوانسیون حقوق کودک به مثابه سند بین‌المللی معتبر، ضمن بیان تعریفی از کودک، حقوق وی را در حوزه‌های مختلف شناسایی و بر آن تأکید کرده است. از مهم‌ترین این استاد حق حیات، بقاء، رشد همچنین آموزش کودک می‌باشد که رژیم بعثی عراق با بمباران مدارس شهرهای مختلف ایران آنها را نقض کرده است. بر این اساس، پژوهش حاضر اهداف ذیل را فراروی خود قرار داده است، نخست: تبیین وضعیت مسئولیت بین‌‌المللی رژیم بعثی عراق در قبال بمباران مدارس مختلف شهرهای ایران در هشت سال دفاع مقدس؛ دوم: بررسی موارد نقض حقوق کودکان به خصوص بمباران مدارس شهرهای مختلف کشور در چارچوب تجاوز رژیم عراق به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران. این پژوهش، در زمره تحقیقات بنیادی نظری به شمار می‌رود. در روش تحقیق نیز از اسلوب توصیفی تحلیلی بهره‌گرفته، در جمع‌آوری داده‌ها به منابع کتابخانه‌ای مراجعه شده است.

کلیدواژه‌ها

آقایی، سید داوود. (1392). بررسی ابعاد حقوقی جنگ عراق علیه ایران. تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس.
بلیع، ناهید و دیگران. (1383). کنوانسیون حقوق کودک و بهره وری از آن در حقوق داخلی. تهران: مرکز مطالعات حقوق بشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
بیگ زاده، ابراهیم. (1389). حقوق سازمانهای بین المللی؛ تهران: انتشارات مجد.
پارسادوست، منوچهر. (1371). نقش سازمان ملل در جنگ ایران و عراق؛ تهران: شرکت سهامی انتشار.
پورمحمدی، نعمت الل. (1391). حقوق بشردوستانه در جنگ ایران و عراق؛ تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.
پیکانی، محمدحسین. (1391). جنگ شهرها و دفاع موشکی؛ تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس.
حسینی اکبرنژاد، حوریه؛ حسینی اکبرنژاد، هاله. (1392). تحلیل کنوانسیون حقوق کودک، مقایسه دو نظام اسلام و غرب؛ تهران: روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده.
روسو، شارل. (1369). حقوق مخاصمات مسلحانه؛ ترجمه سیدعلی هنجنی، تهران: دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران.
زمانی، قاسم. (1381). حقوق بشردوستانه بین المللی و اشغال سرزمین های ایران در جنگ تحمیلی. تهران: انتشارات نشر دانش
درودیان، محمد. (1376). بررسی علل اجتناب ناپذیری جنگ ایران و عراق. مجله سیاست دفاعی، 19(3).
ضیائی بیگدلی، محمدرضا. (1373). حقوق جنگ. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
ضیائی بیگدلی، محمدرضا. (1386). حقوق بین الملل عمومی. تهران: انتشارات گنج دانش.
طارم سری، مسعود؛ دیگران. (1366). مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل. مجله حقوقی بین المللی، 8(2)، 52-5.
طباطبایی موتمنی، منوچهر. (1375). آزادی های عمومی و حقوق بشر. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
علم الهدی، جمیله. (1391). نظریه اسلامی تعلیم و تربیت. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(علیه السلام).
فتح الله، بتول. (1393). حقوق کودک. تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
کاظمی، جعفر. (1390). نیمکت های سوخته؛ جلد اول و دوم، تهران: انتشارات سوره مهر.
لطفی، عبدالرضا و دیگران. (1388). اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانه؛ جلد اول، تهران: مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه.
محقق داماد، مصطفی. (1380). حقوق بشردوستانه بین المللی. تهران: مرکز نشر علوم انسانی.
مدنی، سیدجلال الدین. (1388). حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول؛ جلد سوم، تهران: انتشارات پایدار.
مصفا، نسرین. (1382). کنوانسیون حقوق کودک و بهره وری از آن در حقوق داخلی ایران. تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
مصفا، نسرین. (1386). مجموعه مقالات همایش حقوق کودک، کودک و جنگ. تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
مصفا، نسرین؛ داور، زهرا. (1391). میثاق حقوق کودک در اسلام از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.
میر محمد صادقی، حسین. (1388). دادگاه کیفری بین المللی؛ تهران: انتشارات دادگستر.
نمامیان، پیمان؛ طیبی، سبحان. (1392). حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه. مجله دادرسی، 99(1)، 50-39.
والاس، ربکا. (1387). حقوق بین الملل. ترجمه قاسم زمان، تهران: انتشارات شهر دانش.
A compilation of International Instruments, volume 1, part 1. (Geneva: center for Human Rights, 1994)
Declaration on the Rights of the child, 1959.
Protecting children in Armed conflict: Blue print for compliance, January 2004 watch list on children and Armed conflict.
Rousseau, ch. Droit international public, précis Dalloz, 8 ed, 1976.
The Universal Declaration on Human Rights, 1948. .
The world Declaration on the suruival, protection and Development of chil dren, 1990. . UN Doc. S/RES/1261 25 Aug 1999. . UN Doc. S/RES/1379 20 Now 2001. . UN Doc. S/RES/1612 july 2005. . United Nations, CRC /C/60, 11 Novebmer 1990, Committee on the Rights of the child, forteeth Session, Geneva, 6-24, January 1991.