نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

تکانه‌های محیطی، سبب افزایش روزافزون درک نیازهای مشتریان شده است. افراد با سلیقه‌ها، نیازها و تجارب مختلف و با توجه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خود، اقدام به انتخاب می‌کنند. با ظهور فضای رقابتی، مفاهیمی همچون مشتری‌مداری و کسب رضایت مشتری، پایه و اساس کسب و کار شده، سازمانی که به این تحولات بی‌توجه باشد از صحنه بازار حذف می شود. درک این نیاز در حوزه فرهنگ و دفاع مقدس که بخشی مهم از تاریخ جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد، اهمیتی دوچندان می‌یابد. در واقع، به منظور جلب نظر مردم به مطالعه کتب دفاع مقدس، ضروری است که عوامل مؤثر بر این مهم مورد بررسی و مداقّه قرار گیرد. بر این اساس، این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر آمیخته بازاریابی کتب دفاع مقدس پرداخته است. از این رو، رویکرد آن توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق نیز خریداران کتاب در شهر تهران است که با بهره‌گیری از جدول مورگان ۳۸۶ نفر، حجم نمونه انتخاب شدند. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، روش‌های آماری توصیفی و استنباطی و آزمون‌های تحلیل تأییدی و تحلیل مسیر، مطمح نظر قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

 1. اسماعیل پور، حسن. (1383). مدیریت بازاریابی بین المللی؛ چاپ چهارم، تهران: انتشارات نگاه دانش.

  الوداری، حسن. (1384). بازاریابی و مدیریت بازار. چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

  سکاران، اوما. (1380). روش تحقیق در مدیریت. ترجمه حمید شیرازی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  رنجبریان، حسین. (1378). بازاریابی و مدیریت بازار. تهران: انتشارات چاپ و نشر بازرگانی.

  روستا، أحمد؛ داور، ونوس؛ ابراهیمی، عبدالحمید. (1380). مدیریت بازاریابی؛ تهران: انتشارات سمت.

  کاتلر، فیلیپ؛ آرمسترانگ، گری. (1999). اصول بازاریابی. ترجمه علی پارسائیان 1380، تهران: نشر ادبستان.

  محب علی، داود. (1381). مدیریت بازار. چاپ دوم، تهران: انتشارات امیرکبیر.

  هاوکینز، دل؛ بست، راجر؛ کنت، کانی. (1385). رفتار مصرف کننده: تدوین استراتژی بازاریابی. ترجمه دکتر احمد روستا و عطیه بطحایی، تهران: نشر سارگل.

  E Porter Michael, 1980, Competition Strategy; Techniques for Analyzing In dustries & Competitors, Newyork, Free press.

  Mc Carthy, E., Perreault, W. 2003, Essentials of marketing: A global manage rial approach, 9th ed, Mc Graw Hill Inc.

  1. Bennett, Anthony, 1997, The five Vs-a buyer's perspective of the market ing mix, Marketing Intelligence and planning, Vol.15, No3.

  Sui pheng. Low, hui ming. Kok, 1997, Formulating a strategic marketing mix for quantity Surveyors, Marketing Intelligence & planning, Volume 15. num ber 6,pp273-280.

  Villarejo- Ramos, A.F, & Sanchez- Franco, M.), 2005, The impact of market ing communication and price promotion on brand equity, Brand Manage ment 12 (6), 431-444.

  Woodruff Christopher o.D, 2004, Pratice Strategics, nova southeastern, American optometic association