نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با استفاده از نظریه عوامل رانشی و کششی به اولویت‌بندی عوامل انگیزشی تأثیرگذار بر انتخاب مناطق عملیاتی استان خوزستان برای سفر، از منظر دانشجویان دانشگاه‌های تهران می‌پردازد. این تحقیق به شیوه پیمایش و با استفاده از پرسشنامه روی افرادی که در دوره زمانی تحقیق از مناطق عملیاتی استان خوزستان دیدن کرده‌اند، صورت گرفته است. پس از جمع‌آوری داده‌ها، سؤال‌های پژوهش با استفاده از آزمون T-Student و آزمون فریدمن توسط نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بررسی‌ها نشان داد که در بین عوامل انگیزشی رانشی بالاترین رتبه‌ها به ترتیب مربوط به جستجو، تعاملات اجتماعی، عوامل روان شناختی و در پایان عوامل فیزیکی است. در بین عوامل انگیزشی کششی نیز اولویت‌ها مربوط به عوامل نامحسوس و سپس عوامل محسوس می شود.

کلیدواژه‌ها

پاپلی یزدی، محمدحسین؛ سقایی، مهدی. (1386). گردشگری (ماهیت و مفاهیم). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
چاک. وای. گی؛ سولا، فایوس. (1382). جهانگردی در چشم اندازی جامع، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، چاپ دوم، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
خاطری، شهریار. (1389). گردشگری جنگ و درس‌هایی که از آن برای ترویج فرهنگ صلح می‌آموزیم. تهران: انتشارات آفتاب گرافیک.
رنجبریان، بهرام؛ محمد، زاهدی. (1386). بازاریابی گردشگری، اصفهان: انتشارات چهار باغ.
سهرابی، مهدیه. (1391). دستاوردهای گردشگران داخلی در بازدید از مناطق جنگی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی
ضرغام بروجنی، حمید. (1389). برنامه ریزی توسعه جهانگردی، رویکردی هم پیوند و پایدار. تهران: انتشارات مهکامه
کاظمی، مهدی. (1387). مدیریت گردشگری. تهران: انتشارات سمت.
نورانی، حمیده. (1389). دفاع مقدس و توسعه‌ی گردشگری در استان خوزستان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
وثوقی، لیلا. (1388). گردشگری تلخ با تأکید بر گردشگری جنگ. مجله ی مطالعات جهانگردی، 10(1).
Bigley, J et al. (2010) Motivations for War-related Tourism: A Case of DMZ Visitors in Korea, Tourism Geographies, 12:3, 371 394 – Available at: http://www.informaworld.com/smpp/content.
Niemelä, Titta. (2010). Motivation Factors in Dark Tourism Case: House of Terror, The Faculty of Tourism and Hospitality Degree Programme in Tourism and Hospitality Management Nature and Soft Adventure Tourism Bachelor's thesis.
Sharpley, Richard Stone,phlip,2008,"Consuming Dark Tourism:A Research, Vol.35, Thanatological erspective, Annals of ourism pp.574-595.
Sharpley, Richard; Stone, Philip(2009), The Darker side of Travel: The Theory and Practice of Dark Tourism. Britain: Channel view Publications.
Smith, valene, (1998), War and Tourism an American Ethnography, Annals of Tourism, vol. 25, No. 1, pp. 202-227.
Stone, P. R. (2005). Introducing Dark Tourism. University of Central Lancashire [Cited 14.07.2009]. Available from: http://www.dark-tourism.org.uk/.
Stone, Philip and Sharply, Richard (2008); CONSUMING DARK TOURISM: A Thanatological Perspective, University of Central ... Lancashire, UK.
Tzu-Kuang Hsu, Yi-Fan Tsai, Herg-Huey Wu, 2009, “The preference analysis for tourist choice of destination: A case study of Taiwan”, Tourism Management 30, pp 288–297.
Yuill,Marie Stephanie, 2003,A Thesis, Dark Tourism: Understanding Visitor Motivation at Sites of Death and Diasaster, Texas A M University.