نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گرایش اندیشة سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران

چکیده

با آغاز دهه هشتاد میلادی، ارکان و عناصر نظام دو قطبی با تشدید دو عامل تحول ساختاری در سیستم بین‌المللی و افول قدرت دو بازیگر اصلی آن ـ ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی ـ بیش از پیش در معرض تهدید قرار گرفت. این عوامل تضعیف‌کننده نظام دو قطبی که می‌توان آنها را "علل سیستمیک" و "علل درون کشوری" نامید در طول دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نیز وجود داشته‌اند اما در دهه ۱۹۸۰ شدت و حدّت بیشتر به خود گرفتند و به پیدایش دوره‌ای جدید در مناسبات بین‌المللی منجر شدند. در این مقاله، تحولات این دوره جدید در نظام بین‌الملل و ارتباط آن با پایان جنگ ایران عراق مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

اداره حقوقی وزارت امور خارجه جهموری اسلامی ایران. (1371). تحلیلی بر جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
اسحاقی، سیدمحمد. (1386). نبرد العمیه. چاپ سوم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.
اطلاعیه به دریانوردان شماره 59/17، ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰
اطلاعیه به دریانوردان شماره 59/18، ۱ اکتبر ۱۹۸۰
اطلاعیه به دریانوردان شماره 59/20، 4 نوامبر ۱۹۸۰
اطلاعیه به دریانوردان شماره 59/22، 16 نوامبر ۱۹۸۰
اطلاعیه به دریانوردان شماره 59/23، ۲۱ ژانویه ۱۹۸۱
برزگر، علیرضا. (1379). روز شمار جنگ تحمیلی، چاپ اول، تهران: انتشارات سروش.
چرچیل، رابین؛ لو آلن. (1377). حقوق بین الملل دریاها، تهران: انتشارات گنج دانش
ضیائی بیگدلی، محمد رضا. (1386). اسلام و حقوق بین الملل عمومی، تهران: انتشارات گنج دانش.
ضیائی بیگدلی، محمدرضا. (1386). حقوق معاهدات بین المللی. چاپ سوم، تهران: انتشارات گنج دانش.
ضیائی بیگدلی، محمدرضا. (1389). حقوق بین الملل عمومی، چاپ سی و نهم، ویرایش جدید، تهران: انتشارات گنج دانش.
ضیائی بیگدلی، محمدرضا. (1389). حقوق جنگ، چاپ نخست، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
فروتن، مصطفی. (1366). مسئله بی طرفی و توقیف و بازرسی کشتی های تجاری در ارتباط با جنگ تحمیلی، مجله سیاست خارجی، 3(1).
گاتری، آندره؛ رونزیتی، ناتالینو. (1374). جنگ ایران و عراق (۱۹۸۸ – ۱۹۸۰) و حقوق جنگ دریایی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی نوری و سعید تائب و احمد سالاری، چاپ اول، تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
مقتدر، هوشنگ. (1372). حقوق بین الملل عمومی، چاپ اول، تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
میرزائی ینگجه، سعید. (1367). ضرورت توسعه و تدوین حقوق بین الملل جنگ، مجله سیاست خارجی، 2(2).
Bledsoe. R and Bleslaw, A.Boczek: International Law dictionary ABC - clio, 1987.
C.Pousseau, "chronique des faits internationaux", Revue generale de droit international public Vol.86(1982).
Cavaróe, Louis, le Droit International Public Positif, Tom I-II, 1967-1973.
Connel, P.O., International Law, 2 Vol, 1965.
D.P.Oconnell, The International Law of the Sea (1984), edited by, I.A.Shwarer, Vol.2.
Delbez, Louis, Les Principes Generaux de Droit International Public, L.G.D.J., Paris, 1964.
http://commons. Wikimedia.org
Quoc Dinh, Nguyen, Droit International Public, 2e ed, 1980, 5e ed, 1994.
R.J.Dupuy- D.Vign es(eds.), Traite du noveau drofit de la mer 1985.
Reuter,Paul:Droit International Public, Temis, Paris, 1973.
Robert C. Wurmstedt, Kenneth W. Banta , Kenneth W. Banta. Reported by Robert C. Wurmstedt. Persian Gulf: A Glut That Is All Too Visible .TIME magazine  .. ۱۸ آوریل ۱۹۸۳. ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۹،
Rousseau. Charles, Droit des Conflits Armes, Temis, Paris, 1973.
Rousseau. Charles, Droit International Public, Temis, Paris, 1973.
S.H.Amin International and legal problems of the Gulf, 1984, pp53.Taken upby N. Ronzitti, “Passage through International Straits in the Time of International Armed Confilicts” in International Law at the Time of its Codification Essays in Honour of Roberto Age 1987, Vol, II.
Syed Hassan Amin, int.Legalproblems of the Gulf, London, 1981.
T.S.Schiller,” The Gulf War and Shipping: Recent Developments”, in B.A.H.Parritt (ed), Violence at Sea, 2nd ed. 1986.