نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری علوم دفاعی راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

چکیده

گفتمان دفاع نرم  سیاسی جمهوری اسلامی ایران به واسطه جنگ نرم دشمن، در حال تکامل و جهت دهی خاصی است؛ با توجه به دغدغه ها و تاکیدات مقام معظم رهبری در این خصوص و چگونگی مقابله با آن مسأله تحقیق این است که کشور برای مقابله با تهدیدات نرم  سیاسی دشمن و اقدامات تهاجمی علیه دشمن الگوی بومی و جامع ارائه نکرده است.

هدف اصلی تحقیق تدوین الگوی دفاع نرم سیاسی کشورمبتنی بر گفتمان رهبری است که متناسب با آن سئوال اصلی طراحی گردیده است.

این پژوهش کاربردی، توسعه‌ای است که با روش داده بنیاد انجام شده است. در این پژوهش گفتمان معظم له بصورت تمام شمار مورد بررسی قرار نگرفته است؛ بلکه محقق مداخل ورود به بحث را با احصاء 145 کلید واژه مرتبط با موضوع، با کمک صاحب نظران قرار داده است؛ در فرآیند انجام پژوهش محقق با تهیه و توزیع پرسشنامه های تحت عنوان"حساسیت نظری" از 20 نفرازصاحبنظران بصورت هدفمند تا مرحله اشباع نظرخواهی نموده است. محقق برای تدوین الگو از مدل نظریه داده بنیاد برای تحقیقات اسلامی آقای خنفیر استفاده نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات