نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت راهبردی فضای سایبر دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی فضای سایبر دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

3 استادیار مدیریت راهبردی فضای سایبر دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

چکیده

جریان سلطه در ادامه تقابل دائمی خود با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به موازات فضای واقعی، راهبرد تضعیف پشتوانه مردمی نظام را از طریق فضای سایبر، و با بکارگیری فناوری های اجتماعی برای خود ترسیم نموده است. دستگاه های متولی در جمهوری اسلامی ایران باید با شناخت مناسب و به هنگام در مواجهه با پدیده های متاثر از فضای سایبر، اقدام بایسته را انجام دهند. برای این کار نیاز به الگو است. هدف و سؤال اصلی پژوهش حاضر معرفی الگویی راهبردی برای جلوگیری از امنیتی شدن پدیده های متاثر از فضای سایبر می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، ترکیبی یا آمیخته است. جامعه آماری، در بخش کیفی شامل تعداد ده نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی در حوزه فضای سایبری و مدیریت بحران هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع نظری انتخاب شدند. همچنین در بخش کمی تعداد 130 نفر شامل مدیران و کارشناسان سطوح مختلف دستگاه های متولی با استفاده از روش طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. داده ها در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه عمیق و در بخش کمی با پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی(79/.) آن نیز تأیید شد، گردآوری شدند. نتایج نشان داد، مؤلفه های الگوی راهبردی مذکور 20 مؤلفه در 4 بعد شامل: حکمرانی سایبری، اشراف اطلاعاتی سایبری، مدیریت امنیت سایبری و عوامل کلان محیطی می باشند.

کلیدواژه‌ها