نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه فرماندهی و مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به اهمیت ژئوپلتیک یمن، تحولات سیاسی - امنیتی یمن از اهمیت بالا با پیچیدگی و عدم قطعیت همراه شده است. هدف این تحقیق، شناسایی و تحلیل تاثیر متقابل عوامل موثر بر تحولات سیاسی– امنیتی یمن و سناریوهای پیش­رو تحولات سیاسی– امنیتی یمن می­باشد. پژوهش این مقاله به لحاظ هدف؛ توسعه­ای- کاربردی و به لحاظ روش؛ موردی – زمینه­ای و به لحاظ ماهیت؛ آمیخته می­باشد. داده‌های مورد نیاز تحقیق به شیوه­های کتابخانه­ای و فیش برداری، انجام مصاحبه حضوری با تعداد 20 نفر از خبرگان یمن، برگزاری گروه کانونی و در ادامه اخذ نظرات 37 نفر از مدیران و مسئولین درگیر در حوزه تحولات سیاسی – امنیتی یمن با رویکرد تمام شمار با استفاده از پرسشنامه به شیوه نمونه­گیری هدفمند، جمع آوری گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از روش تحلیل اثرات متقاطع و از نرم افزار میک­مک و برای تجزیه وتحلیل داده­ها از آمار توصیفی و تحلیل آماری و میانگین رتبه­ای نظر خبرگان در خصوص اهمیت متغیرهای تاثیرگذار، تاثیرپذیر، دووجهی و تنظیمی با آزمون فریدمن با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته‌ها نشان می­دهد از 34 عوامل کلیدی 19 عامل به عنوان مهمترین عوامل کلیدی موثر بر تحولات سیاسی– امنیتی یمن، از منظر خبرگان می­باشند که بیشترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را در تحولات دارند. مبتنی بر این عوامل، عدم­قطعیت­ها شناسایی و سناریوهای 4 گانه برای آینده تحولات سیاسی- امنیتی یمن به همراه نشانگرهای آن تدوین و ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات