نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

چکیده

از معضلات جهان امروزی و در واقع آخرالزمانی، استفاده از واژه معنویت به جای دین و دینداری توسط دین‌گریزان است. به همین خاطر آن‌ها با شعار «من معنوی هستم اما دین‌دار نیستم» به مقابله با اسلام و در نهایت دمیدن نگاه آخرالزمانی در اذهان هستند. مکتب سلیمانی با تأسی از اسلام ناب و تلمذ در مکتب ولی فقیه زمان و درس‌آموخته‌های دینی به مصاف چنین بدعتی رفت. این مقاله با نگاه مکتب سلیمانی در قالب پیشران و زمینه‌ساز ظهور از ابزارها، محرک‌ها و مقوم‌های موجود بهره گرفت تا برنامه‌های حرکت به سمت بستر‌سازی اقشار مختلف مردم و ایجاد ارتباط مستحکم و جامعی برای جهان اسلام فراهم سازد. سئوال اصلی این مقاله «پیشران‌های مکتب سلیمانی در زمینه‌سازی ظهور چیست؟» روش‌شناسی این مقاله برگرفته از آینده‌پژوهی با روش توصیفی- تحلیلی با بهره‌مندی از روش گردآوری داده‌ها؛ کتابخانه‌ای و ابزار آن‌ها استوار شده است. تحقیق از نظر هدف و نوع، کاربردی است. نتیجه‌ی مقاله منجر به احصای درس‌آموخته‌های دینی و راهنماهایی‌های مشهودی و سلوکی منطبق بر بایدها و نبایدها از مکتب شهید سلیمانی از نگاه حضرت امام خامنه‌ای است. که 7 مورد به پیشران‌های زمینه‌ی ظهور در این مقاله حاصل شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات