نویسنده

دانشجوی دکتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

الگوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره دفاع مقدس چه بوده است؟ بی‌تردید طرح این پرسش گامی مهم در شناخت یکی از مهم‌ترین فرازهای تاریخ معاصر کشور به شمار می‌رود. مقاله پیشرو، با اتکا به تحلیلی نظری، نشان می‌دهد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی را نمی‌توان از طریق نظریات موجود روابط بین‌الملل توضیح داد و هیچ یک از شاخص‌های موجود روابط بین‌الملل از جمله رئالیست‌ها و نئولیبرال‌ها، و حتی نظریه سازه‌انگاری نمی‌تواند به طور کامل کلید فهم و حل معمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دوره دفاع مقدس باشد. مدعای مقاله آن است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این دوره الگویی بی‌بدیل و منحصربه‌فرد ارائه داده است که خود قادر است در قالب یک نظریه خاص و مستقل مورد تبیین و تحلیل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها