نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام).

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک.

چکیده

در این مقاله به بررسی عملکرد ایران و عراق و حامیان او یعنی کشورهای غربی بخصوص آمریکا، در طول جنگ هشت ساله ایران و عراق و اقدامات انجام شده طرفین از جنبه حقوق بین‌الملل جنگ دریایی خواهیم پرداخت. هدف از این بررسی کشف متجاوز واقعی از دیدگاه حقوق بین‌الملل است. به بیان دیگر نوع برخورد نظام بین‌المللی با جنگ ایران و عراق و بازتاب آن بر روند جنگ مورد نظر است. در واقع، تلاش قدرت‌های بزرگ در جهت برقراری توازن و تعادل در جنگ بین ایران و عراق و نیز جلوگیری از پیروزی یکی از دو طرف درگیر جنگ (از دیدگاه حقوقی) که طولانی شدن جنگ در منطقه استراتژیک خلیج فارس را به دنبال داشته، یکی از اهداف این مقاله است. محققان در این مقاله به شیوه تحلیلی ـ توصیفی ضمن ذکر تعدادی از آمار و ارقام راجع به عملکرد طرفین در جنگ، به بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد و اقدامات طرفین درگیر از دیدگاه حقوق بین‌الملل پرداخته‌اند.

کلیدواژه‌ها