نویسنده

کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران.

چکیده

این تحقیق کوشیده است با نگاهی به سبک زندگی بسیجیان دوران دفاع مقدس که به گواهی اسناد، نمونة عالی سبک زندگی ایرانی - اسلامی بوده است و برجسته‌سازی ویژگی‌های این سبک زندگی از طریق مقایسة آن با سبک زندگی سرباز حرفه‌ای ارتش ایالات متحده، به پاسخی درخور برای تعدادی از پرسش‌ها دست یابد. بدین منظور ابتدا با رجوع به کتاب‌های خاطرات، وصیت‌نامه‌ها، فیلم‌های مستند و داستانی، گزارش‌های مستند و مصاحبه‌های موجود و با کدگذاری مفاهیم و طبقه‌بندی آن‌ها در قالب مقولاتی دوگانه (متشکل از جفت‌های متضاد)، طرحی کلی از سبک زندگی این دو گروه ارائه شده، سپس با دسته‌بندی پرسش‌های منتخب به چهار دستة فرهنگ کاری، حوزة عمومی اجتماع، وجه اخلاقی جامعه و حوزة خانواده کوشش گردیده با رجوع به مقولات استخراجی در دو سطح مدیریت کلان اجتماعی در اخلاق فردی به پاسخی مناسب برای پرسش‌های مطروحه دست یابد.

کلیدواژه‌ها