نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 دانش آموخته دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

چکیده

انسان مدرن برای گذر از پوچی و کاستن از اضطراب وجودی و دلهره بی معنایی، تلاش زیادی را برای معنادهی به زندگی و به تبع آن ارائه الگویی مناسب برای سبک زندگی انجام داده است. در این میان نوع زندگی شهدای دفاع مقدس می‌تواند الگویی اصیل برای یک زیست معنادار باشد. هدف این پژوهش تحلیل معنا و سبک زندگی شهدای دفاع مقدس از طریق بررسی موردی سه شهید شاخص دفاع مقدس یعنی؛ شهید مصطفی چمران، شهید علی صیاد شیرازی و شهید حسن باقری است. روش بکار گرفته شده در این تحقیق استفاده از نظریه‌پردازی داده بنیاد بوده است. در این روش با استفاده از کنش‌های عملی شهدا در زندگی، الگوی معنابخش وکیفیت سبک زندگی آنها ترسیم شده است. شیوه کار به این صورت بوده است که گردآوری داده‌های مورد نیاز از زندگی این سه شهید و طبقه‌بندی و مفهوم‌سازی داده‌ها و مراحل مختلف کدگذاری انجام گرفته و در نتیجه مشخص‌شده است که آنها در بحث معنای زندگی نگاهی فراطبیعت گرایانه داشته‌اند و در مقوله سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی را محور زندگی خویش قرار داده‌اند.

کلیدواژه‌ها