نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیای سیاسی، استادیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دکتری جغرافیای سیاسی، دانشکده نقشه‌برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلّح.

چکیده

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که حدود هشت سال به طول انجامید، گستره‌ای به مساحت بیش از 1600 کیلومتر را دربر گرفت و یکی از بزرگ‌ترین جنگ‌های قرن بیستم را رقم زد. پهنه عملیاتی این جنگ از ویژگی‌های گوناگون جغرافیای انسانی و طبیعی برخوردار بود و انواع مختلف عملیات نظامی در آن انجام گرفت. جدا از گستره جغرافیایی، این جنگ از ویژگی‌های دیگری نیز برخوردار بود؛ در آغاز جنگ، یکی از طرفین در دوران گذار از یک انقلاب مردمی و دیگری در دوران ثبات و آرامش بود. همچنین، در حالی که یکی از طرفین جنگ از پشتیبانی نسبی جهانی برخوردار بود، دیگری همزمان رویاروی بخش زیادی از جامعه جهانی قرار گرفته بود. در این وضعیت، پیروزی نظامی در جبهه‌های جنگ، مستلزم پیروی درست از اصول جنگی، از جمله در نظر گرفتن اصول جغرافیای نظامی بود. بررسی و تحلیل دقیق‌تر روند جنگ، میزان پیروی روند جنگ از بنیان‌های جغرافیای نظامی را در هر دو جبهه روشن می‌کند. مقاله حاضر، با برشمردن ویژگی‌های عملیات نظامی طرفین جنگ، کاربست اصول کلی جغرافیای نظامی را از سوی هر کدام از طرف‌های درگیر، بررسی و تحلیل کرده است.

کلیدواژه‌ها

  1. ، علیرضا و جلیل روشندل (1378)؛ مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، تهران، سمت.بررسی‌های نظامی (1370)؛ «مروری بر تهاجمات عراق در جنگ تحمیلی»، بررسی‌های نظامی، ش 6 (تابستان).

2.   درویشی، فرهاد (1388)؛ «چند مسئله راهبردی/ بررسی استراتژی نظامی عراق در جنگ با ایران (67-1359)»، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس: http://www.dsrc.ir/view/article.aspx?id=716.

3.   درّی، حسن (۱۳۸۳)؛ «اطلس راهنما ۵»، کارنامه نبردهای زمینی، مهدی انصاری، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چ دوم.

4.   درّی، حسن (۱۳۸۱)؛ «هجوم سراسری- جبهه جنوبی»، کارنامه نبردهای زمینی، مهدی انصاری، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ.

5.   سامرایی، وفیق (1377)؛ ویرانی دروازه شرقی، ترجمه عدنان فاروقی، تهران، مرکز فرهنگی سپاه.

6.   فارسی، جلال‌الدین (1363)؛ استراتژی ملی، گزارش سمینار، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

7.   کالینز، جان ام. (1383)؛ جغرافیای نظامی، ترجمه عبدالحمید حیدری و همکاران، تهران، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

8.   نامی، محمدحسن و عزت‌الله عزتی (1391)؛ تحلیل ژئوپلیتیک مرز ایران و عراق و تأثیر آن بر امنیت ملی، تهران، داناپناه.

9.   نامی، محمدحسن و علی محمدپور (1387)؛ جغرافیای کشور عراق با تأکید بر مسائل ژئوپلیتیک، تهران، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

10.  صفوی سیدیحیی (1384) اصول و مبانی جغرافیای نظامی، ناشر: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

11.  Bollack, Kenneth M. (2004). Arabs at War: Military Effectiveness, 1948-1991 (Studies in War, Society, and the Militar), University of Nebraska Press.

12.  Glassner, Martin Ira (1993). Political Geography, New York, John Wiley & Sons, INC.

13.  Karsh, Efraim (2002). The Iran-Iraq War 1980-1988, Osprey Publishing Ltd. Great Britain.

14.  Sokolovsky, V.D. (ed.) (1983). Military Strategy: Soviet Doctorine and Concepts, London, Pall Mall Press.

15.  http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsId=23356

16.  http://www.e-resaneh.com/articlefiles«آمادگی برای حمله در سه جبهه»

17.  http://www.ngdir.ir