نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

چکیده: رژیم صهیونیستی با بهره‌گیری از ابزارهای متعدد و متنوع، همواره با اقدامات رو به جلو، در تلاش است تا نفوذ گسترده اطلاعاتی و امنیتی در میان کشورهای منطقه کسب کند. اقداماتی که طی سال‌های اخیر جنبه‌های تازه‌ای نیز یافته است. مسئله این مقاله بررسی راهبردهای نفوذ اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی در منطقه پس از بیداری اسلامی است. مقاله از جنبۀ هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای به دست آمد و برای تکمیل، مصاحبه‌ای نیز با 6 نفر از متخصصان صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد، راهبردهای نفوذ اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی در منطقه شامل عناصر و اقدامات متنوع و متعددی بوده که شامل، نفوذ در ساختارهای نظامی و امنیتی، حمایت از گروه‌های تجزیه‌طلب، تضعیف و خدشه‌دار کردن جبهۀ مقاومت، ایجاد ناامنی، برقراری روابط پنهان با برخی کشورهای منطقه، حمایت از گروه‌های تروریستی و خرابکاری در داخل کشورها بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات