نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه امنیت، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

3 استادیار پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

چکیده

هدف تحقیق حاضر، تبیین نقش راهبردی نهاجا در پشتیبانی از بعد اقتصادی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران طی هشت سال دفاع مقدس بوده و از آنجا که تحقیق به دنبال واکاوی پدیده‎ای است که در گذشته شروع شده و در گذشته خاتمه یافته، به روش تاریخی- تحلیلی انجام شده است. این تحقیق از نوع کاربردی - توسعه‎ای بوده و از دو جامعه خبرگان و جامعه کارشناسان بهره برده است. حجم جامعه آماری 64 نفر در نظر گرفته شده که با 19 تن از آنان مصاحبه یا از آنان در جلسات خبرگی دعوت به‎عمل آمده و از مابقی نیز برای تکمیل پرسشنامة تحقیق استفاده شده است. گردآوری داده‎ها نیز با استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه به هر دو روش کتابخانه‎ای و میدانی صورت گرفته است.

نتایج تحقیق نشان می دهند که اقتصاد عراق در نتیجة عملکرد نیروی هوایی ایران تقریباً فلج شد و اگر کمک‎های خارجی نبود، عراق نمی‎توانست در مقابل ایران دوام بیاورد. زیرا نهاجا همه پالایشگاه‎ها و نیروگاه‎هایش را منهدام کرده بود. انهدام تجهیزات و زیرساخت‎های عراق به‎خصوص زیرساخت‎های نفتی و پالایشی، حفظ صنعت نفت خودی و حفظ تمامیت ارضی کشور، مهم‎ترین اقدامات راهبردی نهاجا در جنگ تحمیلی بودند که باعث شدند ایران سربلند از جنگ بیرون بیاید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات