نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده و پژوهشکده فرماندهی و مدیریت ولایت (دافوس)، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

جنگ آینده و ترسیم تصویر روشنی از آن همواره مشکلاتی رابرای راهبرد نویسان و تحلیل گران مسائل نظامی بوجود آورده است. موفقیت در ترسیم تصویر نزدیک به آنچه رخ خواهد داد و آمادگی برای آن، مزیت فوق العاده ای به هر کشور خواهد بخشید و درطول تاریخ نیز عدم موفقیت در ترسیم صحیح جنگ آینده باعث بروز شکست های سنگینی برای کشورها گردیده است. نگاه به جنگ آینده از منظرآماد و پشتیبانی دارای اهمیت خاصی است. آماد و پشتیبانی دردفاع مقدس به‌عنوان یک تجربه شگرف، ترکیبی از نسل‌های مختلف جنگ‌هابشمار میرود که مبانی شناختی خاص خود را دارد و لازم است از تجربیات این نبرد و سایر جنگ‌های معاصری که بوقوع پیوسته، بهره‌برداری کاملی جهت ارایه ویژگیهای آماد و پشتیبانی آینده صورت گیرد. از طرفی جهت پاسخگویی به صحنه‌های متنوع یک نبرد آتی که تعیین حدود آن قابل پیش‌بینی نیست، نیاز به آماد و پشتیبانی متفاوتی وجود دارد تا قدرت مقابله و هدایت انواع درگیری‌ها و جنگ‌ها در بعد داخلی و فرامرزی فراهم شود. در این مقاله، مطابق تجربیات و آموخته‌های علمی کسب شده آماد و پشتیبانی دردفاع مقدس وهمچنین تحلیل نبردهای معاصر، ویژگیهای پیشنهادی آماد و پشتیبانی جنگ های آینده بیان گردیده است. این تحقیق ازنظرنوع، کاربردی وازنظر روش، توصیفی و از نوع پیمایشی میباشد و به صورت ترکیبی )کیفی-کمی( انجام میشود. در این پژوهش، ازروش تحلیل محتوای کیفی و همچنین ازروش مقایسات زوجی جهت اولویت بندی ویژگیهای آمادوپشتیبانی برای جنگ های آینده استفاده گردیده و درانتهابا استفاده ازمقایسات زوجی تعداد ده ویژگی ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ادیبی سده، مهدی(1381). جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی، تهران: انتشارات سمت.
 باقری، محمد حسن(1387). جنگ آینده از منظـر آماد و پشتیبانی، علوم و فنون نظامی، 5(11)، 69-91.
بیطرف، احمد و جان محمدی، منصور(1401). مروری بر زمینه های مدیریت علمی تدارکات سپاه در دوران دفاع مقدس، مجموعه مقالات همایش جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس.
بیطرف، احمد؛ عیسایی، حسین و قنبریان، حسین(1401). الگوی مدیریت علمی تدارکات سپاه در دفاع مقدس، مجموعه مقالات همایش جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس.
جان محمدی، منصور، بیطرف،احمد(1401). الگوسازی از سبک مدیریت علمی و فناورانه خبرگان تدارکات سپاه در دوران دفاع مقدس، مجموعه مقالات همایش جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس.
حیدری، کیومرث و عبدی، فریدون (1391). جنگهای آینده و مشخصات آن با تحلیلی بر دیدگاه برخی صاحبنظران نظامی غرب، مدیریت نظامی، 48(12)، 43-76.
خامنه‌ای، سید علی(۱۳۸۳). سخنرانی‌های مقام معظم رهبری، قابل دسترس از  www.Khamenei.ir
خلیلی، سعید و امامیان، سهیل(1401). ارائه یک الگوی لجستیکی جدید و ترکیبی برای جنگهای آینده )با تاکید بر جنگ نامتقارن(، هشتمین کنگره ملی تازه یافته در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید برتوانمندی و هوش رقابت – مجموعه مقالات.
دودانگه، محمود و حمیدی، علی(1391). لجستیک و کارکردهای آن، مجموعه مقالات منتشر شده در مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیکی.
ستاری خواه، علی و خادم دقیق، امیر هوشنگ(1395). ماهیت صحنه جنگ ترکیبیِ آینده‌ی احتمالی علیه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، آینده پژوهی دفاعی، 1(1)، 27-44.
شاه محمدی، محمد(1401). راهبردهای برونسپاری آماد و پشتیبانی در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران،  آماد و فناوری دفاعی، 5(16)، 11-48.
صراف­جوشقانی، حسن و غفاری توران، حسین(1391). بهینه کاوری در مدیریت زنجیره تامین نظامی، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی دانشگاه جامع امام حسین (ع).
علیزاده، عزیز(1388). بررسی سناریوهای جنگ آینده با تأکید بر فناوریهای دفاعی، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز آیندهپژوهی علوم و فناوری دفاعی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
غلامی، محمود؛ فرهادی، علی؛ وثوقی نیری، عبداله و فرخی، مسلم(1400). الگوی ارزیابی عملکرد مدیران آماد و پشتیبانی با رویکرد جهادی، مطالعات منابع انسانی، 11(3)، 170-194.
نصرت پناه، سیاوش و کریمی، احمد(1394). ارائه الگوی پشتیبانی آمادی در مقابله با بحران، مدیریت بحران. 7(24)، 9-38.
Baghalian, A., Rezapour, S., & Farahani, R. Z. (2013). Robust supply chain network design with service level against disruptions and demand uncertainties: A real-life case. European Journal of Operational Research, 227(1): 199-215.
Rietjens, B., van Kampen, T., & Grant, T. (2010). Logistics planning and control: lessons learned in- Afghanistan. In Managing Military Organizations (pp. 115-128). Routledge.
Tabrizi, B. H., & Razmi, J. (2013). Introducing a mixed-integer non-linear fuzzy model for risk management in designing supply chain networks. Journal of Manufacturing Systems, 32(2): 295-307.