نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه دامغان

چکیده

چکیده: انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بخشی از سرنوشت و هویت ملت ایران در چهار دهة اخیر است و براساس این دو رویداد کلان تاریخی- حماسی، امام خمینیرحمتاللهعلیه، اسلام، عاشورا، شهادت، آرمان­شهر، استقلال، آزادی، صلح، عدالت و برابری درزمرة باورها و ارزش­های استقلال از استکبار و رهایی از استبداد و تجاوز خارجی جمهوری اسلامی ایران است. هریک از این سرفصل­های محتوایی و ارزشی می­تواند، به‌تنهایی هستة مرکزی بسیاری از سرفصل­های آموزش‌و‌پرورشرا شکل دهد و در رشد مهارت­های شناختی، عاطفی و اجتماعی دانش­آموزان کشور مؤثر باشد. برهمیناساس، بایستی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، سهمی ارزنده در بالندگی آموزش‌و‌پرورش کشور داشته باشند، زیرا ارزش­ها و باورهای انسانی، اسلامی و ایرانی درحداعلای خود در منظومة انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تبلور یافته است؛ باعنایتبه موارد بالا، پژوهش حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی و با درنظرگرفتن مفاد اسلامی- ایرانی سند تحول بنیادین آموزشی کشور بهرشتةتحریر درآمده و درپی بررسی منظومة انقلاب اسلامی و دفاع مقدس درحوزة تعلیم‌و‌تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی است.

کلیدواژه‌ها

کتابنامه
 
الف) منابع فارسی
امام خمینیرحمت‌الله‌علیه (1370). صحیفة نور، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
امام خمینیرحمت‌الله‌علیه (1378). صحیفة امام، مجموعه‌آثار امام خمینیرحمت‌الله‌علیه، دورة 22 جلدی، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینیرحمت‌الله‌علیه.
اخوان‌مفرد، حمیدرضا (1381). ایدئولوژی انقلاب ایران، تهران: پژوهشکدة امام خمینیرحمت‌الله‌علیه و انقلاب اسلامی.
اردستانی، حسین (1373). برخی ارزش­ها و ثمرات جنگ تحمیلی، مجموعه‌مقالات جنگ تحمیلی، تهران: دانشکدة فرماندهی و ستاد.
امیری‌خراسانی، احمد (1387). نامة پایداری، مقالات اولین کنگرة ادبیات پایداری کرمان 1384، چاپ اول، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش­های دفاع مقدس.
امین­پور، قیصر (1388). مجموعة کامل اشعار قیصر امین­پور، چاپ دوم، تهران: انتشارات مروارید.
بشلر، ژان (1370). ایدئولوژی چیست؟ نقدی بر ایدئولوژی­های غربی، ترجمة علی اسدی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
بیل، جیمز (1367). «جنگ، انقلاب و روحیه، قدرت ایران در جنگ خلیج فارس»، مجموعه مقالات بازشناسی جنبه­های تجاوز و دفاع، جلد 2، تهران: دبیرخانة کنفرانس بین‌المللی تجاوز و دفاع.
پناهی، محمدحسین (1385). «ارزش­های جهاد و شهادت در شعارهای انقلاب اسلامی»، فصلنامة نامة علوم اجتماعی، شمارة 29.
چلبی، مسعود (1375). جامعه­شناسی نظم، تهران: نشر نی.
رحیمی، حسن (1387). «نقش رهبری سیاسی در جنگ­های معاصر ایران»؛ ماهنامة پیک نور، شمارة 2.
رفیع­پور، فرامرز (1378). آناتومی جامعه: مقدمه­ای بر جامعه­شناسی کاربردی، تهران: شرکت سهامی انتشار.
روشه، گی (1374). مقدمه­ای بر جامعه­شناسی عمومی، جلد اول، ترجمة هما زنجانی‌زاده، چاپ سوم، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
سازگارا، پروین (1377). نگاهی به جامعه­شناسی (با تأکید بر فرهنگ)، چاپ اول، تهران: نشر کویر.
سازمند، بهاره (1384). «تحلیل سازه‌انگارانه از هویت ملی در دوران جنگ تحمیلی»، فصلنامة مطالعات ملی، سال ششم، شمارة 2.
سنگری، محمدرضا (1380). نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس، تحلیل سبک‌شناسانه، بررسی قالب­ها و گزینش نمونه­ها، تهران: انتشارات پالیزان.
عمران‌درگاهی، علی (1381). انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی در جهان، چاپ اول، تهران: نشر معاونت آموزش نیروی مقاومت بسیج سپاه.
عیسی‌نیا، رضا (1385). «امامرحمت‌الله‌علیه و ادبیات پایداری»، ماهنامة پژوهش­نامة متین، شمارة 30.
فرامرزی، داوود (1378). «نظریة ساختار مدور ارزش­های شوارتز»، فصلنامة نامة پژوهش، شماره‌های 14-15.
فرزندی‌اردکانی، عباسعلی (1386). «مبانی نظری صدور انقلاب از منظر امام خمینیرحمت‌الله‌علیه (چرایی، اهمیت و ضرورت صدور انقلاب)»؛ پژوهشنامة متین، شمارة 36.
فکوری، اصغر (1388). روز تیغ، چاپ سوم، کرمان: انتشارات لشکر 41 ثارالله.
القطان، عدنان بن‌عبد‌الله (1384). بیداری اسلامی و نیازهای فکری معاصر آن، مجموعه‌مقالات همایش بیداری اسلامی، چشم­انداز آینده و هدایت آن، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی.
محمدی‌شکیبا، فاطمه (1378). سیر تحلیلی شعر مقاومت در ادبیات فارسی از مرداد 32 تا بهمن 57، رسالة دکتری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
مختاری­پور، مرضیه و همکاران (1385). آثار پیامدهای فرهنگی ایثار و شهادت، مجموعه‌مقالات نخستین همایش علمی فرهنگ ایثار و شهادت؛ شیراز: دانشگاه شیراز.
مطلبی، مسعود؛ نادری، محمدمهدی (1388). «بررسی تطبیقی مفهوم آرمان­شهر در اندیشة سیاسی اسلام، ایران و غرب»، فصلنامة مطالعات سیاسی، سال دوم، شمارة 6.
مطهری، مرتضی (1381). حماسة حسینی، جلد اول، چاپ چهلم، تهران: انتشارات صدرا.
نبوی، سید‌عبدالامیر (1382). «الگوسازی در دوران جنگ»، فصلنامة نگین ایران، شمارة 5.
ولی­پور زرومی، سیدحسین (1383). گفتمان­های امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
یزدی، ابراهیم (1368). آخرین تلاش­ها در آخرین روزها، تهران: انتشارات قلم.
 
ب) منابع لاتین
 
 
Olson, Mansur (1977). The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, and Cambridge.
 
Weber, Max (1978). Economy and Society, in Guenther Roth and Claus Wittich; Volume 2; University of California Press; Berkeley.