انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در نظام آموزشی کشور (تعلیم‌و‌تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی در تراز انقلاب اسلامی و دفاع مقدس)

نوع مقاله: ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه دامغان

چکیده

چکیده: انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بخشی از سرنوشت و هویت ملت ایران در چهار دهة اخیر است و براساس این دو رویداد کلان تاریخی- حماسی، امام خمینیرحمتاللهعلیه، اسلام، عاشورا، شهادت، آرمان­شهر، استقلال، آزادی، صلح، عدالت و برابری درزمرة باورها و ارزش­های استقلال از استکبار و رهایی از استبداد و تجاوز خارجی جمهوری اسلامی ایران است. هریک از این سرفصل­های محتوایی و ارزشی می­تواند، به‌تنهایی هستة مرکزی بسیاری از سرفصل­های آموزش‌و‌پرورشرا شکل دهد و در رشد مهارت­های شناختی، عاطفی و اجتماعی دانش­آموزان کشور مؤثر باشد. برهمیناساس، بایستی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، سهمی ارزنده در بالندگی آموزش‌و‌پرورش کشور داشته باشند، زیرا ارزش­ها و باورهای انسانی، اسلامی و ایرانی درحداعلای خود در منظومة انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تبلور یافته است؛ باعنایتبه موارد بالا، پژوهش حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی و با درنظرگرفتن مفاد اسلامی- ایرانی سند تحول بنیادین آموزشی کشور بهرشتةتحریر درآمده و درپی بررسی منظومة انقلاب اسلامی و دفاع مقدس درحوزة تعلیم‌و‌تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی است.

کلیدواژه‌ها


کتابنامه

 

الف) منابع فارسی

امام خمینیرحمت‌الله‌علیه (1370). صحیفة نور، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.

امام خمینیرحمت‌الله‌علیه (1378). صحیفة امام، مجموعه‌آثار امام خمینیرحمت‌الله‌علیه، دورة 22 جلدی، تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینیرحمت‌الله‌علیه.

اخوان‌مفرد، حمیدرضا (1381). ایدئولوژی انقلاب ایران، تهران: پژوهشکدة امام خمینیرحمت‌الله‌علیه و انقلاب اسلامی.

اردستانی، حسین (1373). برخی ارزش­ها و ثمرات جنگ تحمیلی، مجموعه‌مقالات جنگ تحمیلی، تهران: دانشکدة فرماندهی و ستاد.

امیری‌خراسانی، احمد (1387). نامة پایداری، مقالات اولین کنگرة ادبیات پایداری کرمان 1384، چاپ اول، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش­های دفاع مقدس.

امین­پور، قیصر (1388). مجموعة کامل اشعار قیصر امین­پور، چاپ دوم، تهران: انتشارات مروارید.

بشلر، ژان (1370). ایدئولوژی چیست؟ نقدی بر ایدئولوژی­های غربی، ترجمة علی اسدی، تهران: شرکت سهامی انتشار.

بیل، جیمز (1367). «جنگ، انقلاب و روحیه، قدرت ایران در جنگ خلیج فارس»، مجموعه مقالات بازشناسی جنبه­های تجاوز و دفاع، جلد 2، تهران: دبیرخانة کنفرانس بین‌المللی تجاوز و دفاع.

پناهی، محمدحسین (1385). «ارزش­های جهاد و شهادت در شعارهای انقلاب اسلامی»، فصلنامة نامة علوم اجتماعی، شمارة 29.

چلبی، مسعود (1375). جامعه­شناسی نظم، تهران: نشر نی.

رحیمی، حسن (1387). «نقش رهبری سیاسی در جنگ­های معاصر ایران»؛ ماهنامة پیک نور، شمارة 2.

رفیع­پور، فرامرز (1378). آناتومی جامعه: مقدمه­ای بر جامعه­شناسی کاربردی، تهران: شرکت سهامی انتشار.

روشه، گی (1374). مقدمه­ای بر جامعه­شناسی عمومی، جلد اول، ترجمة هما زنجانی‌زاده، چاپ سوم، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

سازگارا، پروین (1377). نگاهی به جامعه­شناسی (با تأکید بر فرهنگ)، چاپ اول، تهران: نشر کویر.

سازمند، بهاره (1384). «تحلیل سازه‌انگارانه از هویت ملی در دوران جنگ تحمیلی»، فصلنامة مطالعات ملی، سال ششم، شمارة 2.

سنگری، محمدرضا (1380). نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس، تحلیل سبک‌شناسانه، بررسی قالب­ها و گزینش نمونه­ها، تهران: انتشارات پالیزان.

عمران‌درگاهی، علی (1381). انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی در جهان، چاپ اول، تهران: نشر معاونت آموزش نیروی مقاومت بسیج سپاه.

عیسی‌نیا، رضا (1385). «امامرحمت‌الله‌علیه و ادبیات پایداری»، ماهنامة پژوهش­نامة متین، شمارة 30.

فرامرزی، داوود (1378). «نظریة ساختار مدور ارزش­های شوارتز»، فصلنامة نامة پژوهش، شماره‌های 14-15.

فرزندی‌اردکانی، عباسعلی (1386). «مبانی نظری صدور انقلاب از منظر امام خمینیرحمت‌الله‌علیه (چرایی، اهمیت و ضرورت صدور انقلاب)»؛ پژوهشنامة متین، شمارة 36.

فکوری، اصغر (1388). روز تیغ، چاپ سوم، کرمان: انتشارات لشکر 41 ثارالله.

القطان، عدنان بن‌عبد‌الله (1384). بیداری اسلامی و نیازهای فکری معاصر آن، مجموعه‌مقالات همایش بیداری اسلامی، چشم­انداز آینده و هدایت آن، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، معاونت فرهنگی.

محمدی‌شکیبا، فاطمه (1378). سیر تحلیلی شعر مقاومت در ادبیات فارسی از مرداد 32 تا بهمن 57، رسالة دکتری، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

مختاری­پور، مرضیه و همکاران (1385). آثار پیامدهای فرهنگی ایثار و شهادت، مجموعه‌مقالات نخستین همایش علمی فرهنگ ایثار و شهادت؛ شیراز: دانشگاه شیراز.

مطلبی، مسعود؛ نادری، محمدمهدی (1388). «بررسی تطبیقی مفهوم آرمان­شهر در اندیشة سیاسی اسلام، ایران و غرب»، فصلنامة مطالعات سیاسی، سال دوم، شمارة 6.

مطهری، مرتضی (1381). حماسة حسینی، جلد اول، چاپ چهلم، تهران: انتشارات صدرا.

نبوی، سید‌عبدالامیر (1382). «الگوسازی در دوران جنگ»، فصلنامة نگین ایران، شمارة 5.

ولی­پور زرومی، سیدحسین (1383). گفتمان­های امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات پژوهشکدة مطالعات راهبردی.

یزدی، ابراهیم (1368). آخرین تلاش­ها در آخرین روزها، تهران: انتشارات قلم.

 

ب) منابع لاتین

 

 

Olson, Mansur (1977). The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, and Cambridge.

 

Weber, Max (1978). Economy and Society, in Guenther Roth and Claus Wittich; Volume 2; University of California Press; Berkeley.