نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 دانشکاه هنر تهران

2 دانشجوی دکترای پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران

چکیده

چکیده: شخصیت‌ها، بخش جدانشدنی خاطرات دفاع مقدس هستند. بیشتر از مناطق، عملیات‌ها، نام­های قهرمانان و شهدای جنگ به‌یاد سپرده می‌شوند. مقالۀ حاضر، به شخصیت‌پردازی و ارتباط شخصیت با ساختار روایی مجموعه‌های انیمیشن دفاع مقدس می‌پردازد. دراین‌راستا، نظریۀ روایت‌شناسی ساختارگرا و آرای نظریه‌پردازانی همانند کالر، پرینس و چتمن، شخصیت‌پردازی در مجموعه‌های انیمیشن­ دفاع مقدس، با تأکید بر سه مجموعۀ شجاعان، همسنگران و حماسۀ یک دلاور با رویکردی آسیب‌شناسانه بررسی می‌شوند. ابتدا، هر مجموعه معرفی شده و سپس براساس تقسیم ساختارگرایانۀ روایت، ارتباط شخصیت‌ها با ساختار روایی بررسی می‌شود. این پژوهش، از لحاظ ماهیت توصیفی و هدف کاربردی است که با روش گردآوری کتابخانه­ای-اسنادی و مشاهدۀ موردی، یافته‌هایی کیفی به دست می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد، رویدادمحوری، تحمیل شعار و گرایش ایدئولوژیک راوی باعث شده‌، ساختار روایی این مجموعه‌ها در راستای شخصیت‌پردازی شکل نگیرد.

کلیدواژه‌ها

کتابنامه

منابع فارسی
احمدی، بابک (1390). حقیقت و زیبایی، تهران: انتشارات مرکز.
پرینس، جرالد (1391). روایت‌شناسی، ترجمۀ محمد شهبا، تهران: مینوی خرد.
چتمن، سیمور (1390). داستان و گفتمان، ترجمۀ راضیه‌السادات میرخندان، قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.
کالر، جاناتان‌ (1388). بوطیقای ساخت‌گرا،ساخت‌گرایی، زبان‌شناسی و مطالعۀ ادبیات، ترجمۀ کوروش صفوی، تهران: مینوی خرد.
سلیمانی، بلقیس (1380). تفنگ و ترازو، تهران: روزگار.
 
منابع انگلیسی
Chatman, Seymour (1978). Story and Discourse: Narrative Structure in fiction and film, London: Cornell University Press.
Chatman, Seymour (1990). Coming to terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film, London: Cornell University Press.
Grant, Barry keith (2005). Schirmer Encyclopedia of Fillm, London: Thomson Gale
Herman, David (2005). Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, NewYork: Routledge