نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دانشگاه افسری امام علی تهران ایران

چکیده

تاکنون، پدیده عظیم دفاع مقدس چندان در قاموس علم و روش‌شناسی قرار نگرفته و بررسی این موضوع می‌تواند نقطه شروعی برای حرکت‌های جدید علمی باشد. یقینا، تولید دانش از پدیده‌ای به نام دفاع مقدس بدون درگیر ساختن پژوهشگران با ابعاد این پدیده، میسر نخواهد شد و به طور قطع، اتصال روش‌شناسان دانشگاهی و پژوهشگران، به کارگزاران و متولیان حوزه دفاع مقدس، می تواند به هم‌افزایی علمی در این حوزه منجر خواهد شد. در این مقاله، با مرور چکیده 100 مقاله علمی پژوهشی و علمی- ترویجی، ابعاد روش‌شناختی این مقالات شناسایی و دسته بندی شد تا از این رهگذر بتوان وضعیت گذشته تحقیقات دفاع مقدس را به تصویر کشید و از طرفی پیشنهادات لازم را جهت بهبود روشهای تحقیق این حوزه به منظور خلق آثار علمی ارائه کرد. نتایج نهایی این بررسی نشان می‌دهد که تحقیقات گذشته در 16 محور صورت گرفته است وابعاد روش‌شناختی آنها هم در 9 بعد اصلی و 29 بعد فرعی قابل طبقه‌بندی است. در پایان مقاله نتیجه گیری و پیشنهادات مربوط به استفاده از انواع روش‌های پژوهش در مطالعات دفاع مقدس آورده شده است.

کلیدواژه‌ها

کتابنامه
الوانی، مهدی (1390). مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.
بختیاری، مسعود (1393). آسیب‌شناسی پژوهش در دفاع مقدس، تهران: سمت.
فدایی، غلام‌رضا (۱۳۸۵). دربارۀ اهمیت روش تحقیق و کاربرد آن، کنگرۀ ملی علوم انسانی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  
دانایی‌فرد، حسن (1387). ارتقای دانش سازمانی، نشریۀ حوزه و دانشگاه، شمارۀ 55،
رمضان، مجید و حسنوی، رضا (1390). بهره‌وری دانش در سازمان‌های دانشی، تهران: انتشارات آتی‌نگر.
محمدی‌فاتح، اصغر(1390). مدیریت دانش در محیط کار پست مدرن، چهارمین کنفرانس مدیریت دانش ایران، تهران: سالن همایش های رازی.
محمدی‌مقدم، یوسف و عباس‌پور، جعفر (1394). فراتحلیل پژوهش‌های رابطۀ رهبری تحول‌آفرین با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان‌های ایرانی، نشریۀ مطالعات مدیریت، شمارۀ 77.
معین‌وزیری، نصرت‌الله (1390). آسیب شناسی پژوهش های دفاع مقدس، نشریۀ معارف، شمارۀ 87.
منوریان، عباس و عسگری، ناصر(1389). ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان های دانش محور، سومین کنفرانس مدیریت دانش ایران، تهران: سالن همایش‌های رازی.
یاوری، وحید و جانی‌پور، محمدرضا (1390). مطالعات تاریخی دفاع مقدس با رویکرد آینده‌پژوهی، نشریۀ تخصصی مطالعات دفاع مقدس، شمارۀ 9.
مختارپور، رضا و حیدری، غلام‌رضا (1396). روش‌شناسی پژوهش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، نشریۀمطالعاتملی کتابداریوسازماندهی اطلاعات، شمارۀ 2.
نبوی، سیدعبدالامیر (1395). مطالعات میان‌رشته‌ای و تکثر روش‌شناختی، نشریۀ مطالعات میان‌رشته­ای در علوم انسانی، شمارۀ 2، 74-57.
Kuhn, T. S. (1970). The structure of scientific revolutions. Chicago: University of Chicago Press.
Littlejohn, S.W. (1992). Theories of Human Communication, Belmont: Wadsworth Publishing  Company.
Tsoukas,H., H., Knudsen, C. (2003). the oxford handbook of organization theory, UK: Oxford university press.