نظام معنایی گفتمان، چرایی و چگونگی آن در وصایای شهدا بر اساس نظریۀ لاکلا و موف (مورد مطالعه: وصایای شهدای نیروی انتظامی استان فارس)
نظام معنایی گفتمان، چرایی و چگونگی آن در وصایای شهدا بر اساس نظریۀ لاکلا و موف (مورد مطالعه: وصایای شهدای نیروی انتظامی استان فارس)

سید محسن زهری بیدگلی؛ یوسف محمدی مقدم؛ بهنوش جووری؛ پروانه غیبی

دوره 6، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 9-29

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوی رفتاری و فکری شهدا، در چارچوب نظری لاکلا– موف و بر مبنای روش تحلیل مضمون به بررسی نظام معنایی در وصایای شهدای نیروی انتظامی استان فارس پرداخته است. نتایج پژوهش بدین ...  بیشتر