تبیین مؤلفه های اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی (ره) در هشت سال دفاع مقدس
تبیین مؤلفه های اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی (ره) در هشت سال دفاع مقدس

محمدرحیم عیوضی؛ ملیحه حاجی حسن

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 95-113

https://doi.org/20.1001.1.25883674.1398.5.1.5.7

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مسائلی که بیش از هشت سال، تمام ارکان جمهوری اسلامی را تحت شعاع قرار داد و تبدیل به مسئلۀ سیاسی جهان شد، مسئلۀ دفاع مقدس بود که با مدیریت و رهبری هوشمندانۀ امام‌خمینی(ره)، این بحران در ...  بیشتر