نقش و جایگاه امنیت در نظریه‌های زیست‌پذیری شهری
نقش و جایگاه امنیت در نظریه‌های زیست‌پذیری شهری

علی اکبر آقایاری؛ ایران غازی؛ امیر محمودزاده؛ محمدمهدی رشیدی

دوره 6، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 125-138

چکیده
  شهر یک اثر هنری بزرگ است که آفرینندگانی به وسعت خود و به تعداد جمعیتش دارد. هدف غایی یک شهر ایجاد محیطی دلنشین و راحت برای مردمی است که در آن زندگی می‌کنند. مطلوبیت عرصۀ فضاهای شهری، امروزه از جمله بحران‌های ...  بیشتر