نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

دکترای روابط بین‌الملل

چکیده

پیروزی انقلاب اسلامی، امریکا را در ادامۀ برنامه‌ها و اجرای سناریوهای از پیش تعریف شده در ایران مستأصل کرد و منافع آن کشور را که در راستای اجرای سیاست دوستونی نیکسون در منطقۀ غرب آسیا بود، از بین برد. این پژوهش بر آن است تا در قالب نظریه نوواقعگرایی به نقش امریکا در تحریک حکام بعثی عراق نسبت به اشغال جزایر سه‌گانۀ ایرانی و تسلط بر تنگۀ هرمز بپردازد. روش این پژوهش، توصیفی، و در گردآوری داده‌ها از شیوه کتابخانه­ای استفاده شده است. پرسش اصلی تحقیق این است که امریکا در تحریک رژیم بعث عراق در اشغال جزایر سه‌گانه توسط صدام چه نقشی داشته است. پاسخ کوتاه در حکم فرضیه این است که کمکهای نظامی و لجستیکی مستقیم و غیرمستقیم امریکا به رژیم بعث عراق، صدام را بیش از پیش در تجاوز به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و اشغال جزایر سه‌گانه مصمم کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

بیات، اسماعیل (1398). بررسی نقش ایالات متحده امریکا در خلیج فارس، نشریۀ مطالعات راهبردی علوم انسانی و اسلامی، ش 20: 143 ـ 160.
درودیان، محمد (1382). نقد و بررسی جنگ ایران و عراق، ج 5، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
درویشی، فرهاد (1385). جنگ ایران و عراق پرسش‌ها و پاسخ‌ها، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
سلیمی­نبی، صادق (1383). ارمغان دموکراسی، تهران: انتشارات دفتر نشر معارف.
سیک­من، راکی (1389). گروگانگیری ایرانی، ترجمۀ مریم کمالی، تهران: انتشارات مرکز انقلاب اسلامی ایران.
عبدالله­خانی، علی (1389). سیاستهای امنیتی امریکا در عراق، تهران: انتشارات ابرار معاصر.
قاسمی، فرهاد (1389). نظریه‌های روابط بین‌الملل و مطالعات منطقه‌ای، تهران: انتشارات میزان.
گریفیتس، مارتین (1393). پنجاه متفکر بزرگ روابط بین­الملل، ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی.
مصلی‌نژاد، غلامعباس (1386). دولت و توسعه اقتصادی در ایران، تهران: انتشارات قومس.
نعمتی‌ورجنی، یعقوب (1388). اندیشه‌های انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
هرسیج، حسین (1381). تجزیه‌وتحلیل و ارزیابی سیاست مهار دوجانبه، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، ش 127: 127 ـ 142.
هندرسون، سیمون (1384). راهبرد امریکا در خلیج فارس، ترجمۀ احمد عظیمی بلوریان، تهران: انتشارات رسا.
پایگاه اینترنتی بی‌بی‌سی فارسی، تاریخ انتشار: 16/07/1395، تاریخ برداشت: 10/10/1398، قابل بازیابی در:                               https://www.bbc.com/Persian
پایگاه اینترنتی روزنامه وال استریت ژورنال، تاریخ انتشار: 8 فوریه 1980 میلادی، تاریخ برداشت: 01/11/1398، قابل بازیابی در:   The Wall Street Journal & Breaking News
Bowker, Mike and Brown, Robin (1993). From cold war to collaps theory and world politics in the 1980, Cambridge: university press.
Waltz, Keneth (1979). Theory of international politics, USA: Colombia University Press.