نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد

چکیده

یکی از زوایای مهم و کمتر توجهشدۀ تاریخنگاری جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه ایران، بررسی نقش فرماندهان در مدیریت و تصمیمگیریهای راهبردی است که نقش مهمی در سرنوشت جنگ تحمیلی داشت. شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی یکی از مؤثرترین فرماندهان دوران دفاع مقدس بود که با تدبیر هوشمندانه و دقیق خود در فرماندهی، اهداف رژیم بعثی عراق را که از پشتیبانی کشورهای مختلف نیز بهرهمند بودند، با ناکامی و شکست مواجه کرد. علاوهبر این، شیوه‌های مدیریتی و فرماندهی وی نیز به‌عنوان یک الگوی موفق در سطوح مختلف فرماندهی و مدیریتی برای فرماندهان و مدیران قابلاستفاده و قابلانتقال به نسل‌های آینده است. از این‌رو، هدف از این پژوهش، بررسی راهبردهای فرماندهی شهید صیاد شیرازی بوده و این پرسش مطرح شده که ایشان در زمان فرماندهی‌شان، از چه راهبردهایی استفاده نموده‌اند. روش به‌کار گرفته‌شده در این پژوهش، روش کیفی بررسی مکتوبات و نوشته‌های دردسترس دربارۀ شهید صیاد شیرازی است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که شهید صیاد شیرازی به‌واسطۀ طراحی و برنامهریزی دقیق عملیاتها، کنترل و سازماندهی امور جبهه، تخصص و نبوغ نظامی و فرماندهی خود باعث موفقیت‌های چشمگیری در دوران پرافتخار دفاع مقدس شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات