نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای حقوق بین‌الملل، عضو وابستۀ پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

ترویج صحیح علوم و معارف دفاع مقدس، امکان روشن­گری جامعه را هموار می­سازد و تحریف ارزش­های آن، باعث دوگانگی در جامعه می‌شود. به‎‌همین دلیل، آیین­نامۀ نظارت بر تولید و نشر آثار ادبی و تاریخی دفاع مقدس که در دی 1397 هجری‌شمسی منتشر شده مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این فرایند کارگروه استانی نظارت و داوری آثار ادبی و تاریخی دفاع مقدس، به‌عنوان مرجع صدور رأی بدوی، کارگروه کشوری به‌عنوان مرجع صدور رأی قطعی و دیوان عدالت اداری به‌عنوان صادر کنندۀ رأی نهایی تلقی می­شوند. این آیین­نامه با پیش‌بینی حضور افرادی مجرب در کارگروه­های حوزه دفاع مقدس ایجاد شده است. بااین‌وجود، این آیین­نامه اشکالاتی از لحاظ حقوقی دارد. حق تمامیت که به‌عنوان یکی از مصادیق حقوقی و اخلاقی تلقی می­شود، در نظام حقوقی بسیاری از کشورها همانند ایران، فرانسه و انگلیس مورد تأکید قرار گرفته است. پاسداری از این حق در علوم و معارف دفاع مقدس، یکی از راهکارهای عملیاتی در بیانیۀ گام دوم انقلاب محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابراهیمی، کمال؛ خانی­پور، محمد و ابراهیمی، جمال (1390). زیرساخت­های کتابخانه­های نظامی و نقش آنها در توسعه و نهادینه­ سازی فرهنگ دفاع مقدس در جامعه، اسناد افتخار، تهران، انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس.
اسدی، عباس؛ فریدپور، داود و عقیلی، سیدوحید (1397). الزامات توسعۀ آگاهی‌بخشی در جامعۀ اسلامی و تأثیر آن بر توسعۀ دفاعی، نشریۀ مطالعات دانش راهبردی، شمارۀ 32، 155-133.
حبیب‌زاده، طاهر (1394). حقوق مالکیت فکری انگلستان، تهران، انتشارات خرسندی.
حسینی‌نیک، سیدعباس (1395). مبانی نظری و فقهی حقوق مالکیت ادبی و هنری، تهران، انتشارات مجد.
شیخی، مریم (1394). اصول حقوق مالکیت فکری، تهران، انتشارات میزان.
صفایی، سیدحسین (1391). دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، اشخاص و اموال، تهران، انتشارات میزان.
صفایی، سیدحسین؛ صادقی، محسن و محسنی، حسن (1385). مطالعۀ تطبیقی حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و دارندگان حقوق مرتبط، نشریۀ مدرس علوم انسانی، شمارۀ 3، 95-79.
فتحی‌زاده، امیرهوشنگ (1395). راهبردهای حقوق مالکیت فکری جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
فرهادی، علی؛ علیزاده، علی و برزگر، ابراهیم (1397). تبیین اندیشه‌های حضرت امام خامنه‌ایمدظله العالی پیرامون نفوذ، نشریۀ دانش راهبردی، شمارۀ 33، 61- 33.
کاتوزیان، ناصر (1377). فلسفۀ حقوق، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان، ناصر (1385). مقدمۀ علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان، ناصر (1388). دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، تهران، انتشارات میزان.
کاتوزیان، ناصر (1389). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات میزان.
کلمبه، کلود (1385). اصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان، ترجمۀ علیرضا محمدزاده وادقانی، تهران، انتشارات میزان. 
منتظری، صالح (1396). تأملاتی فقهی در قاعده‌انگاری عدل و انصاف، تهران، انتشارات گنج دانش.
هداوند، مهدی و آقایی‌طوق، مسلم (1389). دادگاه­های اختصاصی اداری در پرتو اصول و آیین‌های دادرسی منصفانه، تهران، انتشارات خرسندی.
Liemer, S (2011). ON THE ORIGINS OF LE DROIT MORAL, Journal of intellectual property, 19 (65), 43-62.