نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

دکترای جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ هنر وارتباطات، تهران، ایران

چکیده

این مقاله بارویکرد نظریه های گیدنز و چنی در حوزه سبک زندگی و با روش نشانه شناسی، در تلاش برای پاسخ به این پرسش است که آگهی‌های تبلیغاتی مجلات خانوادگی در دوران دفاع مقدس چه سبک زندگی را بازنمایی می کردند ؟ در این راستا هویت فردی، هویت اجتماعی، کالاپرستی و نظایر آن به عنوان مولفه‌های نظری سبک زندگی، در مجلات خانوادگی دوره دفاع مقدس به مثابه عناصر میدان پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته و تحلیل و تفسیر شده اند. جامعه آماری این پژوهش، نشریات خانوادگی دوران دفاع مقدس است و نمونه آماری آن دو نشریه پر مخاطب زن روز و اطلاعات بانوان می باشد. واحد مشاهده در پژوهش حاضر تصاویر دو مجله خانوادگی زن روز و اطلاعات بانوان دوران دفاع مقدس می باشد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که حجم اندک آگهی های تبلیغاتی در دوران دفاع مقدس به بافتار سیاسی جامعه آن زمان مربوط است که مصرف گرایی را تشویق نمی کرد. بطور کلی، آگهی‌های تبلیغاتی مجلات خانوادگی در دوران دفاع مقدس بیشتر روش زندگی بومی و نیز آموزهای اسلامی/ انقلابی را بازنمایی می‌کردند. بر این اساس می توان ادعا کرد که دستآورد پژوهشی و جامعه شناختی این مقاله تبیین رابطه جامعه و تولیدات فرهنگی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اسماعیلی، محسن (1386). قانون مطبوعات و سیر تحول آن در حقوق ایران، تهران، انتشارات سروش.
باکاک، رابرت (١۳۸١). مصرف، ترجمه خسرو صبری، تهران، نشر شیرازه.
چندلر، دانیل (1394). مبانی نشانه‌شناسی، ترجمه مهدی پارسا، تهران، نشر سوره مهر.
چنی، دیوید (1387). سبک زندگی، ترجمه حسن چاووشیان، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی.
رمضانی، عبادالله (1376). زن در آینه مطبوعات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
گیدنز، آنتونی (1378). جامعه‌شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نشر نی.
محبی، مرتضی (1395). پیرامون حقوق مطبوعات و تبلیغات ایران، تهران، نشر شخصیت.