نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

استادیار مدیریت دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین برکات دفاع مقدس در اندیشۀ‌ امام‌خمینی(ره) است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش تحلیل ‌مضمون که در علوم‌انسانی کاربردهای فراوان دارد، اقدام به گرد‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات می‌کند. نوشتار حاضر از این جهت که با نگاهی ارزشی به موضوع می‌پردازد، کاربردی و از حیث هدف، اکتشافی و توسعه‌ای است. از آن‌جا که پژوهش در سیستم دفاعی کشور استفاده می‌شود کاربردی است و چون به دنبال کشف مضامین از صحیفۀنور هستیم، از نوع اکتشافی است. جامعۀ ‌آماری مشتمل بر تدابیر ‌امام(ره) در صحیفۀنور و با طرح این پرسش که دفاع مقدس در اندیشۀ‌ امام‌خمینی(ره) برخوردار از چه برکاتی است؟ گردآوری شده ا‌ست. در مبحث یافته‌ها و در پایان شبکۀ مضامین برکات دفاع مقدس با محوریت مضامین فراگیر چهارگانۀ «برکات بین‌المللی»، «برکات ‌منطقه‌ای»، «برکات‌داخلی» و «جهان شمولی اسلام»، از دیدگاه امام‌خمینی (ره) مورد ترسیم قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

قرآن‌کریم (۱۳۷۶). مترجم الهی قمشه‌ای، قم: لقاء.
احمدی، سید علی‌اکبر، حسن درویشی، محمدجواد سبحانی‌فر و حامد فاضلی‌کبریا (۱۳۹۳). طراحی و تبیین الگوی مفهومی شایستگی‌های منابع انسانی، در نهج‌البلاغه با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون ISM، فصلنامۀ مطالعات راهبردی بسیج، سال هفدهم، شمارۀ ۶۴، صص 55- 27.
امام‌خمینی(ره) (۱۳۷۸). وصیت‌نامه الهی‌- سیاسی (صحیفه انقلاب)، تهران: احیاء کتاب.
امام‌خمینی(ره) (۱۳۶۹). صحیفۀنور، جلدهای ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، تهران: مؤسسه تنظیم و نشرآثار.
امام‌خامنه‌ای(مدظله)، سیدعلی، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، فایل بازیابی در: http://www.leader.ir.
جاویدی، رقیه و غلامرضا بهروزی‌لک (۱۳۹۷). تحلیل مضمون محتوای مردم در اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی(ره)، فصلنامۀ علوم سیاسی، شمارۀ ۴، صص 34- 7.
خان‌احمدی، اسماعیل (۱۳۸۲). تحلیل دفاع مقدس، جزوه درسی دورۀ کارشناسی، تهران: نیروی زمینی سپاه.
خان‌احمدی، اسماعیل (۱۳۹۴). اصول و قواعد اساسی رزم، تهران: نیروی زمینی سپاه.
خان‌احمدی، اسماعیل (۱۳۹۵). نقش عراق در تهاجم احتمالی آمریکا به جمهوری‌اسلامی ایران و ارائۀ راهبرد دفاعی در قبال آن، رسالۀ دکتری، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
خان‌احمدی، اسماعیل (۱۳۹۷). تحلیل مضمون چشم‌‌انداز انقلاب اسلامی در اندیشۀ سیاسی امام‌خمینی(ره)، فصلنامۀ سیاست دفاعی، شمارۀ ۱۰۵، صص 199-175.
خان‌احمدی، اسماعیل (۱۳۹۹). تحلیل مضمون تشکیل و توسعۀ نیروی دریایی راهبردی در اندیشۀ دفاعی امام‌خامنه‌‌ای(مدظله)، نوشهر، دانشگاه علوم و فنون نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فصلنامۀ علمی آموزش علوم دریایی، شمارۀ ۲۱، صص 138- 125.
دانشگاه امام‌حسین(ع) (۱۳۷۸). اصول و قواعد اساسی رزم، تهران: دانشگاه امام حسین(ع).
دشتی، محمد (۱۳۹۴). ترجمۀ نهج‌البلاغه، قم: موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع).
درخشه، جلال، اصغر افتخاری و محسن ردادی (۱۳۹۴). تحلیل ‌مضمونی اعتماد در اندیشۀ آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله)، تهران: پژوهشکدۀ علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، شمارۀ ۲، صص72- 53.
درویشی، فرهاد و محمد فردی تازکنده (۱۳۹۳). بررسی اندیشۀ دفاعی امام‌خمینی(ره)، فصلنامۀ راهبرد دفاعی، شمارۀ ۴۶، صص 43- 1.
سمیعی، علی (۱۳۸۲). کارنامۀ توصیفی عملیات دفاع مقدس، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
شیروانی، علی (۱۳۹۱). ترجمة نهج‌البلاغه، قم: دفتر نشر معارف.
عابدی، جعفر، حسن تسلیمی، محمدسعید فقیهی و محمد شیخ‌زاده (۱۳۹۰). تحلیل مضمون و شبمع مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، فصلنامۀ اندیشۀ مدیریت راهبردی، شمارۀ ۲۵، صص 198- 151.
عسگری، محمود (۱۳۸۹). چارچوب نظری اندیشۀ نظامی، ماهنامۀ مطالعات راهبردی، سال هشتم، شمارۀ ۸۹. صص ۱۲۵-۱۴۱.
عمید، حسن (۱۳۷۷). فرهنگ فارسی، تهران: چاپخانۀ سپهر.
فیض‌الاسلام، سیدعلی نقی (۱۳۶۵). شرح نهج‌البلاغه، قم: فقیه.
قاضی میرسعید، علیرضا، حمیدرضا قرئوک‌زاده، حسین ولی‌وند زمانی، سیداصغر جعفری و ابوالفضل باقری (۱۳۹۵). تحلیل مضمون ساخت درونی قدرت نیروهای مسلح برای جنگ آینده از منظر فرماندهی کل‌قوا(مدظله)، فصلنامۀ مدیریت نظامی، سال 17، شمارۀ ۴، صص 100- 77.
قمی، شیخ عباس (۱۴۸۴). مفاتیح‌الجنان، ترجمۀ الهی قمشه‌ای، قم: محمد.
ماه‌پیکر، یاور (۱۳۹۵). فرهنگ و آموزش نظام، تهران: روناس.
مکارم‌شیرازی، ناصر و همکاران (۱۳۹۰). پیام امیرالمؤمنین شرح جدیدی بر نهج‌البلاغه، قم: علی‌ابن ابی‌طالب(ع).
یوسفی، رسول و بهرام اکبری (۱۳۹۶). تبیین بایسته‌های مدیران سیاسی مبتنی بر رهیافت مدیریت جهادی، فصلنامۀ مدیریت اسلامی، سال ۲۵، شمارۀ ۲، صص 92- 65.
Attride, Stirling J. (2001). Networks Thematic: An Analytic Tool for Qualitative Research, Qualitative Research, Vol. 1, No.3, pp. 385-405.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, pp. 77-101.
Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, Canada: Thousand Oaks.
King, N. & Horrocks, C. (2010). Interviews in qualitative research, London: Sage Publications Ltd.