نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

چکیده

کشورهای جهان در راستای گسترش تعاملات توسعه‌ای، در پی گسترش روابط با قدرت­های جهانی بوده که دارای نقش قابل توجهی در ابعاد مختلف جهانی هستند تا از این طریق بتوانند در دستیابی به سیاست­های خود پتانسیل بیشتری داشته باشند. کشور ایران نیز پس از انقلاب اسلامی به صورت ویژه در پی گسترش روابط خود با کشورهایی مانند چین بوده که در طی سال­های اخیر توانسته­اند نقش قابل توجهی در شبکۀ روابط جهانی داشته باشند. گسترش این روابط نیازمند ملاحظاتی بوده که در تعیین اولویت­ها می­تواند تأثیرگذار باشد. هدف این پژوهش تحلیل ملاحظات گسترش مناسبات راهبردی ایران و چین است که در نهایت اولویت­ها در این زمینه را روشن می­کند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با روش تحلیل محتوای کیفی است. برپایۀ نتایج این پژوهش، 20 ملاحظه در گسترش روابط ایران و چین ارائه می‌شود. اولویت­ها در زمینۀ گسترش روابط مبتنی بر نتایج پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اشمیت، هلموت (1386). چین ابرقدرت آینده، ترجمۀ هادی بلوری، تهران: قطره.
شریعتی­نیا، محسن (1391). «عوامل تعیین‌کنندۀ روابط ایران و چین»، نشریۀ روابط خارجی، دورۀ 4، شمارۀ 2، پیاپی 145.
صادقی، سیدشمس­الدین و کامران لطفی (1394). «تحلیل ماهیت همکاری در روابط جمهوری اسلامی ایران و چین (1394- 1368)»، نشریۀ روابط خارجی، دورۀ 7، شمارۀ 2، پیاپی 26.
طابنده، سمیرا و ابراهیم متقی (1389). «عمل‌گرایی مرحله‌ای در روابط ایران و چین 2010-2001»، نشریۀ علوم‌سیاسی، شمارۀ 13.
طارم­سری، مسعود، عبدالرحمن عالم و بهرام مستقیمی (1370). چین: سیاست خارجی و روابط با ایران (1328-1357)، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.
عسگرخانی، ابومحمد؛ مکرمی پور، محمدباقر و محمدی، سبحان (1398). «امکان سنجی همکاری چین و ایران در آسیای مرکزی بر پایه آراء نوواقع گرایی»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 3، شماره 8، بهار.
غفاری، مسعود و شهروز شریعتی (1387). «امکان‌سنجی گسترش روابط راهبردی ایران و چین از منظر نظریات اتحاد و همگرایی»، فصلنامۀ بین­المللی ژئوپلیتیک، شمارۀ 1.
قاضی­زاده، شهرام و عباس طالبی­فر (1390). مناسبات راهبردی ایران و چین، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
قهرمانی، محمدجواد و حق شناس، محمدرضا (1396). «دیپلماسی نوین هند و نگرش این کشور به سازمان همکاری شانگهای»، فصلنامه راهبرد سیاسی، دوره 1، شماره 3، زمستان، صص 87-69.
یزدان­پناه، کیومرث (1389). اتحادیۀ شانگهای چشم­اندازها، بیم­ها و امیدها، تهران: علمی و فرهنگی.